Wiadomości

Emitel przedstawił pierwszy raport ESG

„Dbałość o krajobraz, bioróżnorodność i ochronę siedlisk, poprawa efektywności energetycznej, minimalizacja wpływu na otoczenie, zrównoważona gospodarka odpadami oraz troska o relacje międzyludzkie” – tak definiuje Emitel swoje kierunki polityki ESG.

W sierpniu 2021 roku Zarząd Emitel zatwierdził Politykę ESG na lata 2021-2025. To jeden z najważniejszych dokumentów przedsiębiorstwa. Definiuje on główne cele działalności w obszarze środowiska naturalnego (ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (ang. social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (ang. corporate governance). W trakcie prac nad dokumentem, w pierwszej kolejności zidentyfikowane zostały kierunki strategiczne oraz konieczne do podjęcia działania, a do każdego kierunku przypisano odpowiadające im globalne Cele Zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Emitel jest największym operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. W raporcie ESG za 2021 rok przedsiębiorstwo podsumowało najważniejsze działania podejmowane w obszarach ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG).

Raport ESG przedsiębiorstwa Emitel dostępny pod linkiem: https://www.emitel.pl/wp-content/uploads/2022/04/Raport-ESG_Emitel_2021.pdf

„To pierwszy raport ESG, który przygotował Emitel, w oparciu o międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Initiative (GRI). Świadomie zdecydowaliśmy się rozpocząć raportowanie w standardzie ESG wcześniej, zanim stanie się to obowiązujące.” – Oznajmił Andrzej J. Kozłowski – prezes zarządu Emitel. – „Celem pierwszego raportu ESG, opracowanego przez Emitel jest przedstawienie podejścia Spółki do prowadzenia działalności biznesowej i pokazanie strategicznego spojrzenia na przyszłość. Jestem przekonany, że to roczne podsumowanie działań Emitel pokazuje, że po raz kolejny zdaliśmy egzamin ze społecznej odpowiedzialności.” – Deklaruje Andrzej J. Kozłowski – prezes zarządu Emitel.

Emitel rozumie społeczną odpowiedzialność biznesu jako troskę o pracowników i szeroko pojęte otoczenie oraz wrażliwość na kwestie różnorodności. W 2021 roku przedsiębiorstwo podjęło szereg nowych działań, takich jak m.in. partnerstwo w konkursie „Fair to Women”, organizowanym przez Fundację Vox Feminae, we współpracy z audytorem PwC Polska. Emitel dołączył również do inicjatywy 30 proc. Club Poland jako jeden z 13 członków – założycieli w Polsce. Przedsiębiorstwo stoi na stanowisku, że konieczne jest aktywne promowanie różnorodności w biznesie, w tym w szczególności wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.

Jednym z priorytetów Emitel jest także dbałość o środowisko naturalne. Celem Spółki jest systematyczne powiększanie areału chronionych siedlisk przyrodniczych oraz udział w programach ochrony gatunkowej. Emitel współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” w ramach ochrony sokoła wędrownego. Ponadto podejmuje działania mające na celu redukowanie zużycia energii oraz wykorzystanie źródeł odnawialnych. Na dwóch obiektach nadawczych Emitel wybudował pilotażowe instalacje fotowoltaiczne, które zasilają emisje RTV, a w 2022 r. przewidziano budowę kolejnych kilkunastu instalacji. Spółka kupuje również energię elektryczną od brokera, oferującego największy udział energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu aż 86 proc. całkowicie zużytej energii elektrycznej jest wolne od emisji CO2.

Spółka Emitel jest największym operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej. Spółka istnieje od 1989 r. Jednak posiada ponad 50 lat doświadczeń wypracowanych przez jej poprzedników. Dzięki Emitel sygnały telewizyjne i radiowe można być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej, uczestniczy w budowie inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce

Portal Informacyjny, /kam/ 7.04.2022