Wiadomości

Zabranie firmy prawowitemu właścicielowi bez odszkodowania?

 

 

„Faktyczne wywłaszczenie majątku firmy bez odszkodowania, nabytego przez GECX Group w pełni legalnie” – tak może uznać pełnoprawny właściciel akcji i udziałów ONICO Energia – GECX Group, wobec decyzji, jakie zapadły w sprawie należącej do niego w Polsce firmy zajmującej się dostarczaniem paliw. To zgoda na odbieranie z dnia na dzień zagranicznemu inwestorowi firmy, którą półtora roku temu w dobrej wierze kupił i wykorzystując własne środki zaczął stawiać na nogi, do tego bez wiarygodnego uzasadnienia ekonomicznego. – „To dotkliwe uderzenie w nas i naszych klientów, a nade wszystko – w konieczny dla zagranicznych inwestycji klimat w Polsce. Jesteśmy tym głęboko zaniepokojeni i oczekujemy od sądu natychmiastowego, ponownego, rozpatrzenia sprawy.” – Utrzymuje zarząd należącej do GECX Group firmy ONICO Energia.  Domaga się tego od sądu GECX Group – jedyny prawowity właściciel akcji firmy ONICO Energia.

 

Na czas trwania postępowania w sprawie stwierdzenia ważności zawartej półtora roku temu umowy sprzedaży GECX Group akcji ONICO Energia, sąd zakazał właśnie GECX Group rozporządzania i obciążania udziałów oraz akcji w zakupionej od ONICO S.A. firmie ONICO Energia. Prawo wykonania praw korporacyjnych przyznał zaś zarządcy restrukturyzacyjnemu ONICO SA – na budzącej ogromne wątpliwości podstawie. Zdaniem pełnomocnika GECX Group, sąd naruszył liczne przepisy prawa materialnego i procedury, a tym samym – klauzulę derogacyjną przewidującą właściwość sądu w Londynie.

 

Decyzja sądu oznacza, że GECX Group traci prawo do decydowania o losach zakupionej półtora roku temu firmy. To dla niego kolejny cios wymierzony w niego samego, a także w jego klientów. Zarówno dla zarządu ONICO Energia, jak i dla właściciela jej akcji oznacza to przyzwolenie na to, by odpowiedzialny, zagraniczny inwestor, który w dobrej wierze kupił za blisko 2.000.000 złotych tę firmę, zainwestował w nią znaczne środki (blisko 1.500.000 EUR, a jego partnerzy – dodatkowe blisko 500.000 EUR) i pokrył w znacznej mierze jej zadłużenie, został z dnia na dzień jej pozbawiony, i to wtedy, gdy zaczęła ona realnie stawać na nogi.

 

„Całość zdarzeń będących konsekwencją tego postanowienia układa się w ciąg faktycznego wywłaszczenia GECX Group bez uzyskania odszkodowania i bez zwrotu poniesionych na funkcjonowanie należącej do tego właściciela nakładów. Prawa GECX Group jako inwestora w dobrej wierze są ograniczane, i to w taki sposób, aby trwale pozbawić go rekompensaty i słusznego odszkodowania.” – Uważa zarząd ONICO Energia, powołując się na zastrzeżenia wymienione przez pełnomocnika GECX Group w skierowanym do sądu zażaleniu. Jego zdaniem postanowienie to wydane zostało przez niewłaściwy sąd, miał tu miejsce brak uprawdopodobnienia roszczenia i brak interesu prawnego wnioskodawcy.

 

Według pełnomocnika GECX Group wydane przez sąd zabezpieczenie zmierza ponadto do zaspokojenia roszczenia, a nawet je przekracza, co sprzeczne jest z samą istotą zabezpieczenia. Głębokie zdziwienie właściciela akcji ONICO Energia, a także samego zarządu firmy, budzi też zupełne pominięcie przez sąd argumentów zawartych w przesłanych mu przez pełnomocnika GECX Group pismach. Chodzi m.in. o brak jurysdykcji sądu polskiego oraz przypadki wprowadzania przez zarządcę restrukturyzacyjnego spółki ONICO S.A. sądu w błąd, co skutkowało wydaniem wadliwego orzeczenia w tej sprawie. Według niego sąd orzekał tylko na podstawie wersji jednej strony czyli zarządcy restrukturyzacyjnego ONICO S.A.

 

„Jesteśmy zdziwieni takim potraktowaniem właściciela akcji naszej spółki, który zainwestował w nią swoje, i to znaczne, środki, co zaczęło przynosić już konkretne efekty dla sytuacji finansowej Onico Energia. Nasze oburzenie budzi także całkowite zignorowanie klientów firmy, wśród których są także podmioty publiczne. Decyzja sądu wpłynąć może bowiem na utrudnienie ich działalności. Zupełnie zagadkowe jest dla nas to, co zarządca chce zrobić z należącą do GECX Group firmą, bo do prowadzenia przez nią bieżącej działalności potrzebne jest doświadczenie i wiedza, a także znaczne środki finansowe – np. na konieczne depozyty zabezpieczające.” – Wskazuje zarząd ONICO Energia. Wraz z GECX Group zwraca uwagę na negatywny wpływ działań zarządcy restrukturyzacyjnego na ogólny klimat towarzyszący inwestycjom zagranicznym w Polsce. Deklaruje przy tym stałą wolę całkowitej współpracy z sądem i wszystkimi organami zajmującymi się tą sprawą. Liczy, że, zgodnie z treścią złożonego zażalenia, sąd uwzględni je w całości, co pozwoli na odzyskanie przez Onico Energia możliwości normalnego prowadzenia bieżącej działalności i ponowne zaopatrywanie klientów w paliwa. Przypomina też, że wątpliwości co do działań zarządcy restrukturyzacyjnego ONICO S.A. ma też sama Onico S.A.

 

Przypominamy, że w kwietniu 2020 roku sąd powołał zarządcę restrukturyzacyjnego do upadłościowej i restrukturyzacyjnej obsługi spółki ONICO S.A., do której do jesieni 2019 roku należała firma ONICO Energia. Teraz żąda on zwrotu wszystkich zakupionych półtora roku temu akcji ONICO Energia od obecnego ich właściciela czyli GECX Group, uzasadniając to przedstawianą przez zarządcę wyceną akcji. Zlecił on ją prywatnemu podmiotowi. GECX Group wyraża wątpliwości co do jego rzetelności i prawidłowości sporządzonej przez niego wyceny.

 

Tymczasem przed dokonaniem w 2019 roku transakcji kupna – sprzedaży ONICO Energia, obie jej strony zleciły dokonanie wyceny ONICO Energia m.in. dwóm renomowanym firmom audytorskim. GECX Group zleciło też dodatkową wycenę biegłemu rewidentowi. Ich wyniki są znane zarządcy restrukturyzacyjnemu ONICO S.A., lecz mimo to nie wyraża on zainteresowania, aby jego ekspert spotkał się z ekspertami GECX Group – celem pilnego wyjaśnienia rozbieżności w wycenach.

 

Cała sprawa zaczęła się od tego, że list z żądaniem wydania udziałów i akcji Onico Energia, wyłącznie w języku polskim, zarządca restrukturyzacyjny ONICO S.A. przysłał do szwajcarskiej siedziby GECX Group pod koniec kwietnia 2021 r. Stało się to półtora roku po kupieniu przez GECX Group firmy ONICO Energia od ONICO S.A. Jak dotąd zarządca restrukturyzacyjny ONICO S.A. nie potwierdził nawet, czy zamierza i czy będzie w stanie zwrócić należności, jakie za akcje ONICO Energia zapłacił GECX Group, a także środki, i to znaczne, jakie GECX Group zainwestował w ciągu ostatniego półtora roku w ONICO Energia. Mając pod uwadze ostatnie wydarzenia w tej sprawie, GECX Group może uznać to za faktyczne wywłaszczenie nabytego przez niego legalnie i w dobrej wierze majątku bez odszkodowania, co z kolei stać się może powodem do wniesienia przez tego inwestora sprawy przed sądem międzynarodowym.

 

Portal Informacyjny /ART/ 5.07.2021