Zdaniem ekspertów

Stanowisko zarządu ONICO Energia

 

 

Po półtora roku działań pro rozwojowych, prowadzonych pod nadzorem nowego, prawowitego właściciela ONICO Energia, restrukturyzacyjny zarządca ONICO S.A., czyli dawnego właściciela ONICO Energia, chce odebrać ONICO Energia jego inwestorowi.

 

Zagraniczny inwestor firmy ONICO Energia może ją stracić przez budzące zdziwienie działania zarządcy restrukturyzacyjnego jej dawnego właściciela

 

Mająca siedzibę w Szwajcarii GECX Group, która od półtora roku jest prawowitym właścicielem akcji ONICO Energia, dostała od zarządcy restrukturyzacyjnego ONICO S.A. żądanie ich zwrotu. Oznacza to, że inwestor ONICO Energia czyli GECX Group ma oddać temu zarządcy zakupioną zgodnie z prawem 18 miesięcy temu od ONICO S.A. firmę. Inwestor i zarząd ONICO Energia wciąż starają się zrozumieć, jaki jest prawdziwy powód tej próby nieprzyjaznego przejęcia, jednak napotykają na opór w tej sprawie, próbując na razie bez specjalnego rezultatu skontaktować się ze wskazanym przez sąd zarządcą restrukturyzacyjnym ONICO S.A., aby dowiedzieć się od niego, jaki jest prawdziwy powód jego zadziwiających działań wobec ONICO Energia. Zagrożenie utraty przez prawowitego właściciela kontroli nad ONICO Energia jest szkodliwe dla działalności firmy, a zwłaszcza dla jej klientów i skutkować może przerwaniem dostarczania źródeł energii dla podmiotów tak zwanej infrastruktury krytycznej.

 

ONICO S.A., do którego wcześniej należała spółka ONICO Energia, znajduje się obecnie – ze względu na swoje problemy – w procesie restrukturyzacyjnym. Zarządca ONICO S.A. zwrócił się niedawno do GECX Group czyli właściciela akcji naszej firmy, o niezwłoczny zwrot zakupionych i w przeważającym już stopniu zapłaconych akcji oraz udziałów ONICO Energia (dwóch spółek wchodzących w skład tej firmy: ONICO Energia Sp. z.o.o. i Onico Energia S.K.A.), podważając ustalenia zawartej wcześniej umowy sprzedaży ONICO Energia nowemu właścicielowi (posiadającemu dziś wszystkie akcje i udziały w ONICO Energia) na precyzyjnie uzgodnionych uprzednio warunkach pomiędzy zarządem ONICO S.A. a GECX GROUP.

 

 

Żądanie zwrotu akcji bez propozycji oddania należności za zakup i nakładów

 

Żądanie zarządcy restrukturyzacyjnego ONICO SA pozbawione jest przy tym zapowiedzi zwrotu zapłaconej przez GECX za obie spółki ONICO Energia kwoty ani zwrotu pożyczek udzielonych przez GECX jako wspólnika do Onico Energia.

 

Obiektywna wycena przez 2 renomowanych audytorów

 

Do zakupu akcji ONICO Energia przez GECX Group doszło jesienią 2019 roku. Aby zapewnić uczciwy i rynkowy charakter tej transakcji, dwa niezależne, renomowane podmioty audytorskie dokonały wcześniej wyceny wartości spółki ONICO Energia. Pomiędzy zakończoną na wiosnę 2019 roku ostatnią wyceną a dniem dokonania sprzedaży akcji (październik 2019 roku), sytuacja finansowa ONICO Energia uległa jednak znacznemu pogorszeniu m.in. przez trwające cały czas rozliczenia poprzedniego zarządu ONICO Energia z ówczesnymi wierzycielami i utratę kluczowych kontrahentów. Wszystkie te problemy pojawiły się przed ostatecznym dokonaniem zakupu akcji ONICO Energia przez GECX Group, ale już po opublikowaniu przez wskazanych przez obie spółki audytorów wyników wyceny ONICO Energia.

 

Żądanie zwrotu pozbawione podstaw?

 

Żądanie zarządcy ONICO S.A. wobec GECX Group i pośrednio chęć zapewnienia sobie możliwości przejęcia zarządu nad ONICO Energia budzi u naszego właściciela głębokie zdumienie. Naszym zdaniem opiera się ono na sprzecznych z prawdą przesłankach. Zaskakująca korespondencja w tej sprawie od zarządcy ONICO S.A. dotarła 28 kwietnia 2021 roku do GECX Szwajcarii w języku polskim (wyłącznie), mimo że jego autor wiedział, że zarząd firmy posługuje się tylko angielskim i francuskim, a uznawane są one za urzędowe w kontaktach z zagranicznymi inwestorami. W rezultacie postępowania zarządcy restrukturyzacyjnego ONICO S.A. grożącego utratą kontroli nad funkcjonowaniem spółki ONICO Energia, akcjonariusze ONICO Energia, obawiając się stracenia zainwestowanych w tę firmę pieniędzy, musieli podjąć trudną decyzję o wstrzymaniu finansowania spółki, co doprowadziło do zaprzestania realizacji umów na dostawy gazu klientom ONICO Energia.

 

Zagadkowa wycena

 

W naszej opinii żądanie zarządcy ONICO S.A. oparte jest na zagadkowej wycenie, sporządzonej przez wynajęty przez tegoż zarządcę podmiot. Posługiwał się on m.in. tzw. metodą dochodową, która na uwadze ma głównie przyszłe zyski możliwe do wygenerowania przy bardzo optymistycznych założeniach odnoszących się do sytuacji rynkowej, jak również, że znalazłby się nagle ktoś, kto zainwestowałby w spółkę znaczne środki i wyprowadził by ją, a znajduje się ona dziś w trudnej sytuacji, na prostą. W efekcie – wynajęty do przeprowadzenia wyceny ONICO Energia podmiot – zaprezentował mocno zawyżone jej wyniki bez przedstawienia jakichkolwiek miarodajnych kalkulacji. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku gazu, możliwość osiągniecia przedstawionych w tej wycenie wyników graniczy obecnie z cudem. Już dziś widać, że wygenerowane przez ten podmiot prognozy mają się nijak do rzeczywistości. Dodatkowo, w dostarczonej przez zarządcę restrukturyzacyjnego ONICO SA do sądu dokumentacji brakuje założeń i sporządzonych na ich podstawie prognoz, niezbędnych do prawidłowej wyceny spółki wspomnianą metodą, co budzić powinno kolejne wątpliwości sądu, a także wszystkich zainteresowanych stron.

 

Sam zarządca ONICO S.A. ograniczył się jedynie do wysłania GECX skąpego w treści pisma z żądaniami, i to w ostatnim niemal możliwym dla niego terminie (miał bowiem cały rok na przedstawienie wątpliwości, a nawet na podważenie skuteczności umowy sprzedaży ONICO Energia, a dokonał tego w ostatnim, przewidzianym przez prawo restrukturyzacyjne na tę okoliczność momencie, do tego, gdy sytuacja spółki zaczęła się poprawiać pod zarządem i z możliwościami GECX), kompletnie ignorując nasze propozycje rozmowy i poinformowanie nas w ciągu całego niemal przeznaczonego na to czasu o swoich zastrzeżeniach. Dopiero teraz zgodził się przyjąć od nas propozycję rozmowy, ale arbitralnie wyznaczył dla niej odległy termin – dopiero na czerwiec, gdy każdy dzień jest dla nas na wagę złota.

 

ONICO Energia wychodziła na prostą

 

Kiedy jesienią 2019 roku GECX GROUP kupował akcje ONICO Energia, stając się jej właścicielem, firma znajdowała się w stanie totalnego rozkładu. Wymagała m.in. wewnętrznego uporządkowania, uregulowania zobowiązań, a przede wszystkim – ponownego otwarcia w relacjach z dotychczasowymi klientami, jak również nawiązania stosunków z nowymi, aby poprawić jej kondycję. W szczególności, nowy zarząd ONICO Energia musiał na nowo ułożyć relacje z instytucjami finansowymi i doinwestować gotówką niezbędne do prowadzenia działalności depozyty. Mimo takiego stanu rzeczy, nowi akcjonariusze chcieli stworzyć i stworzyli potencjał rozwojowy ONICO Energia, inwestując w ten podmiot znaczne środki finansowe, a także organizacyjne, jak również przekazując mu unikalny know how i poświęcając mu energię w pełni zaangażowanych pracowników. Za akcje ONICO Energia nowy ich właściciel czyli GECX Group zapłacił 1.900.000 PLN, pokrył znaczną część długów firmy oraz natychmiast podjął rozmowy z ówczesnymi wierzycielami, a także zainwestował w ONICO Energia blisko 1.500.000 EUR, a jego partnerzy – dodatkowe blisko 500.000 EUR – głównie w zwiększenie liczby klientów (aby dostarczać im gaz, trzeba już na wstępie dysponować znacznymi środkami finansowymi – np. na konieczne depozyty) czy utrzymanie i rozwój potrzebnej do dostaw gazu infrastruktury. Zakup akcji ONICO Energia przez GECX Group pozwolił na uniknięcie bankructwa ONICO Energia i to był jedyny ratunek dla naszej firmy.

 

Rozwój dzięki nowemu właścicielowi

 

W ciągu ostatniego półtora roku ONICO Energia poszerzyła bazę klientów (np. wygrywając przetargi) do aż ponad 500. Wśród naszych kontrahentów są m.in. szkoły, szpitale, instytuty, obiekty wojskowe, urzędy i instytucje publiczne czy podległe im podmioty, w tym również instytuty naukowe o strategicznym znaczeniu dla Państwa. W planach, i to w dalszym ciągu, mamy m.in. kontynuację zwiększania pozycji rynkowej ONICO Energia, czego głównym rezultatem będzie jeszcze większa liczba odbiorców usług ONICO Energia, a także dalsze udoskonalanie i powiększanie niezbędnej dla jej działalności infrastruktury.

 

Od kiedy wskazane przez GECX GROUP osoby zaangażowały się w zarządzanie spółką ONICO Energia, blisko dwukrotnie wzrosły jej obroty. GECX Group, zgodnie z przyjętymi planami finansowymi, gotowy był finansować dalszy rozwój ONICO Energia, a spółka miała zagwarantowane źródła finansowania, by tego dokonać. Takich planów zdecydowanie brakowało wcześniej, gdy ONICO Energia stanowiła część ONICO S.A.

 

Paraliżujące żądania zarządcy innej firmy

 

Na budzące ogromne zdumienie – zaprezentowane przez wyznaczonego przez sąd w procesie restrukturyzacji zarządcę ONICO S.A. – żądania akcjonariusze ONICO Energia zareagowali  wstrzymaniem finansowania spółki do momentu ustalenia przez sąd, kto tak na prawdę jest właścicielem ONICO Energii. Właściciel naszej spółki ma także na uwadze podejmowanie dalszych kroków prawnych w tej sprawie.

 

Jako zarząd ONICO Energia wyrażamy jednocześnie głębokie ubolewanie wobec wszystkich, którzy pokrzywdzeni zostali na skutek działań wskazanego przez sąd restrukturyzacyjnego zarządcy ONICO S.A., bezpośrednio lub pośrednio. Jest nam w szczególności bardzo przykro z powodu wstrzymania realizacji zawartych umów handlowych, ale problem prawny będący wynikiem postępowania byłego właściciela podważył prowadzone przez nas działania dla rozwoju spółki i dostarczania do klientów gazu.

 

Pozytywne rozwiązanie?

 

Ze swej strony, wraz z właścicielem akcji naszej spółki, dążyć będziemy do jak najszybszego pozytywnego załatwienia sprawy, co przyniosłoby korzyści przede wszystkim naszym klientom, a także zatrudnionym w ONICO Energia osobom, które każdego dnia obawiają się o swój zawodowy los. Jesteśmy głęboko przekonani co do słuszności podejmowanych przez nas decyzji i działań. W przypadku pozytywnie zakończonego postępowania o ustaleniu właściciela Spółki na drodze Sądowej z przyjemnością wrócimy do współpracy na korzystnych dla obu stron warunkach. Dotychczas robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by wywiązywać się z warunków umów dostawy gazu. Jak powszechnie wiadomo, w tym roku ceny oraz zapotrzebowanie na dostawę gazu ziemnego wzrosły. Pomimo tego, realizowaliśmy nasze zobowiązania handlowe, biorąc na siebie część wynikających z obiektywnych okoliczności obciążeń, aby utrzymać dobre relacje z klientami.

 

Negatywny wpływ na klimat inwestycyjny

 

W ocenie naszej, a także właściciela akcji naszej spółki, działania ustanowionego w toku postępowania restrukturyzacyjnego zarządcy ONICO S.A. mają zdecydowanie negatywny wpływ na ogólny klimat inwestycyjny Polski i godzą w jej wizerunek na świecie. Zaszokowani takim traktowaniem w Polsce zagranicznych inwestorów są akcjonariusze spółki będący doświadczonym inwestorem w branży energetycznej i paliwowej o zasięgu globalnym. Zarówno oni, jak i my, czyli prawowity zarząd ONICO Energia, mają zamiar kontynuować walkę o dobro spółki, jej klientów czy zainwestowanych w rozwój ONICO Energia środków. Na koniec warto zadać pytanie: w czyim interesie jest podejmowanie działań ewidentnie szkodzących sytuacji należącej do nas spółki?

 

Portal Informacyjny, 01.06.21