Wiadomości

Stanowisko reprezentanta GECX Group – właściciela udziałów w Onico Energia

 

Ogromny niepokój zagranicznego inwestora wobec klimatu dla inwestycji zagranicznych w Polsce

 

Jako reprezentant zagranicznego inwestora, wyrażam ogromny niepokój z powodu klimatu dla zagranicznych inwestycji w Polsce. Opierając się na ostatnich doświadczeniach, nabieram ogromnych wątpliwości, czy Państwo Polskie na prawdę zainteresowane jest wspieraniem zagranicznych przedsiębiorstw, które zdecydowały się ponieść spory wysiłek, inwestując swoje środki w rozwój polskich firm. Zagraniczne inwestycje obarczone są zawsze ryzykiem, np. z powodu lokalnych zwyczajów czy odmiennych systemów prawnych i instytucjonalnych. W przypadku posiadanej przez nas w Polsce firmy, ryzyko to okazuje się być jak najbardziej prawdziwe, a do tego – wysokie.

 

GECX Group to międzynarodowy podmiot z siedzibą w Szwajcarii. Blisko 2 lata temu, zdecydował się zainwestować w jedną z polskich firm zajmujących się dostarczaniem klientom paliw płynnych i gazu. Nabył prawa korporacyjne i objął operacyjną kontrolę w Onico Energia, co umożliwiło implementację unikalnego know how, jakie inwestor posiada w branży gazowej, w tej firmie, jak również zainwestowanie w nią znacznych środków. Firma ta należała wówczas do notowanej na giełdzie spółki Onico S.A. i znajdowała się w krytycznej sytuacji spowodowanej problemami, jakie miał sam właściciel, czyli Onico S.A. Transakcja sprzedaży Onico Energia była starannie przygotowana przez prawne zespoły obu stron: zarówno kupującej – GECX Group, jak i sprzedającej czyli Onico S.A. Każdy z nich zlecił wcześniej sporządzenie wyceny Onico Energia przez uprawnione, a przy tym renomowane, firmy audytorskie, takie jak KPMG.

 

Onico Energia nie rokowała wówczas specjalnych zysków. Tylko dzięki naszemu zaangażowaniu i poniesionym inwestycjom, sytuacja firmy zaczęła się poprawiać. Wtedy właśnie rozpoczął się dynamiczny rozwój Onico Energia.

 

Po prawie 2 latach od transakcji, przedstawiciel dawnego właściciela firmy czyli zarządca restrukturyzacyjny Onico S.A., zażądał od nas zwrotu udziałów w Onico Energia, twierdząc, że ich cena była za niska. Swoje żądanie uzasadniał przedstawioną przez siebie wyceną. Na jego zlecenie, wykonał ją pewien księgowy o mało renomowanym doświadczeniu w branży audytorskiej. Żądanie zarządcy restrukturyzacyjnego podtrzymane zostało przez sąd, który całkowicie odrzucił naszą argumentację. Spowodowało to kompletny paraliż należącej do nas firmy Onico Energia, przyczyniając się do wstrzymania przez nią dostaw gazu jej klientom. Dziś zwracają się oni do nas, podnosząc roszczenia odszkodowań i wypłaty kary umownej.

 

Wyrażam dziś również głębokie rozczarowanie decyzjami polskiego sądu. Powodują one, że odczuwamy dziś całkowity brak bezpieczeństwa prawnego, a to właśnie ono stanowić powinno podstawowy warunek dla każdej inwestycji zagranicznej na całym świecie. Głęboko wątpię też, by można było liczyć w tej sprawie na zainteresowanie czy działanie uprawnionych reprezentantów polskiego Państwa, choć to ich obowiązkiem powinno być zapewnienie zagranicznym inwestorom bezpieczeństwa czy przejrzystych, a do tego sprawiedliwych warunków funkcjonowania. Zamiast tego, przychodzi nam mierzyć się tu z całkowitym brakiem kompetencji czy znajomości podstawowych zasad biznesu po stronie uprawnionego reprezentanta Państwa, jakim jest zarządca restrukturyzacyjny Onico S.A. Mam wrażenie, że polskie instytucje, w tym wyznaczony przez niezawisły sąd zarządca restrukturyzacyjny Onico S.A., są jedynie w stanie mnożyć coraz to nowe przeszkody i kłopoty zagranicznym inwestorom, mimo że – tak jak my – zapraszani są oni do Polski zachętami i zapewnieniami o “bezpieczeństwie i stabilności systemu prawnego i ekonomicznego”.

 

Jako przedstawiciel zagranicznego inwestora, jedyny właściciel i wierzyciel Onico Energia, chciałbym przypomnieć:

 • Wkład inwestycyjny GECX Group, a także UFI i ZR (partnerzy GECX Group) w Onico Energia wynosi 1.962.000,00 EUR
 • GECX dokonując zakupu akcji Onico Energia, GECX zobowiązał się spłacić do Onico SA pożyczkę zaciągniętą przez Onico Energia w wysokości 837 643,72 PLN
 • GECX kupiło akcje spółki, która miała zadłużenie wobec banków na kwotę 3.014.555,17 PLN, w tym wobec Alior Bank: 3.013.689,88 PLN. To zadłużenie do końca 2019 r. zostało spłacone
 • Ponadto należy podkreślić, że w okresie od października 2019 r. spółka Onico Energia zapłaciła do urzędu skarbowego i ZUS zobowiązania w wysokości 16.710.936,18 PLN

 

Dzięki tym m.in. wydatkom, Onico Energia zwiększyło liczbę klientów i rozwinęło całą swoją infrastrukturę niezbędną do codziennego dostarczania gazu klientom. Jako jedyna prywatna firma w Polsce mamy możliwość zabezpieczania zapasów gazu i magazynowania go w PMG Ukrtransgaz – tak jak robi to np. PGNiG. Podkreślić tu należy, że do dystrybucji i dostarczania gazu potrzebne są na bieżąco znaczne środki finansowe, przede wszystkim na depozyty, gwarancje i inne codzienne płatności, konieczne do utrzymania własnej infrastruktury.

 

Pomimo naszych próśb, wciąż czekamy na niezbędne wyjaśnienie, czy zarządca restrukturyzacyjny Onico S.A. ma zamiar pokryć wszystkie poniesione przez Onico Energia koszty na utrzymanie i rozwój należącej do nas od października 2019 tej firmy.

 

Poważnie rozważamy także wniesienie pozwu przeciwko zarządcy restrukturyzacyjnemu Onico S.A. do polskiego sądu, jak również do międzynarodowego arbitrażu, za wszystkie straty, jakie jako inwestor w firmę Onico Energia ponieśliśmy w wyniku wstrzymania przez nią działalności. Chcemy także zainteresować stosowne instytucje Unii Europejskiej problemem, jakim w należącej do Unii Polsce jest traktowanie zagranicznych inwestorów.

 

Jako że zarządca restrukturyzacyjny Onico S.A. domaga się od nas zwrotu udziałów w Onico Energia, wyjaśnienia wymaga, czy cała ta sprawa stanowi także problem dla samej spółki Onico S.A., a w szczególności:

 1. czy spółka Onico S.A. podjęła jakiekolwiek działania w związku z tą sprawą?
 2. jak moglibyśmy wesprzeć w tych działaniach Onico S.A.?
 3. co Onico S.A. zrobiła w obronie swojego dobrego imienia, jako że jej zarządca restrukturyzacyjny przedstawia żądania w imieniu Onico S.A.?
 4. czy Onico S.A. uważa dokonaną przez siebie sprzedaż Onico Energia za bezskuteczną?
 5. kto jest jedynym, pełnoprawnym posiadaczem udziałów w Onico Energia?
 6. kto dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, aby zwrócić GECX Group koszty zakupu Onico Energia, a także wszystkie kwoty zainwestowane w rozwój tej firmy po październiku 2019?
 7. jak można zrekompensować kwoty wynikające ze strat spowodowanych działaniem zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A.?
 8. kto powinien je zrekompensować, wypłacając inwestorowi stosowne odszkodowanie?

 

W wyniku działań zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A., płynność finansowa Onico Energia uległa poważnemu zaburzeniu, co spowodowało wstrzymanie dostaw gazu wszystkim klientom Onico Energia.

 

Staramy się cały czas zrozumieć, jaki cel przyświecał działaniom zarządcy restrukturyzacyjnemu Onico S.A., gdyż – jak dotąd – cała jego aktywność dotycząca Onico Energia paraliżuje działalność tej firmy, w którą zainwestowaliśmy znaczące środki finansowe i w której funkcjonowanie pozostajemy zaangażowani.

 

Tytułem przypomnienia

 

W kwietniu 2020 roku sąd powołał zarządcę restrukturyzacyjnego do upadłościowej i restrukturyzacyjnej obsługi spółki ONICO S.A., do której do jesieni 2019 roku należała firma ONICO Energia.

 

Teraz żąda on zwrotu wszystkich zakupionych półtora roku temu akcji ONICO Energia od obecnego ich właściciela czyli GECX Group, uzasadniając to przedstawianą przez zarządcę wyceną akcji. Zlecił on ją prywatnemu podmiotowi. GECX Group wyraża wątpliwości co do jego rzetelności i prawidłowości sporządzonej przez niego wyceny.

 

Tymczasem przed dokonaniem w 2019 roku transakcji kupna – sprzedaży ONICO Energia, obie jej strony zleciły dokonanie wyceny ONICO Energia m.in. dwóm renomowanym firmom audytorskim. GECX Group zleciło też dodatkową wycenę biegłemu rewidentowi. Ich wyniki są znane zarządcy restrukturyzacyjnemu ONICO S.A., lecz mimo to długo nie wyrażał on zainteresowania, aby jego ekspert spotkał się z ekspertami GECX Group – celem pilnego wyjaśnienia rozbieżności w wycenach.

 

Cała sprawa zaczęła się od tego, że list z żądaniem wydania udziałów i akcji Onico Energia, wyłącznie w języku polskim, zarządca restrukturyzacyjny ONICO S.A. przysłał do szwajcarskiej siedziby GECX Group pod koniec kwietnia. Stało się to półtora roku po kupieniu przez GECX Group firmy ONICO Energia od ONICO S.A.

 

Jak dotąd, zarządca restrukturyzacyjny ONICO S.A. nie potwierdził nawet, czy zamierza i czy będzie w stanie zwrócić należności, jakie za akcje ONICO Energia zapłacił GECX Group, a także środki, i to znaczne, jakie GECX Group zainwestował w ciągu ostatniego półtora roku w ONICO Energia.

 

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia w tej sprawie, GECX Group może uznać to za faktyczne wywłaszczenie nabytego przez niego legalnie i w dobrej wierze majątku bez odszkodowania, co z kolei stać się może powodem do wniesienia przez tego inwestora sprawy przed sądem międzynarodowym.

 

Faisal Rachid Patel – Dyrektor Naczelny i Uprzywilejowany Właściciel GECX Group.

Portal Informacyjny/04.09.2021