Wiadomości

Stanowisko dotyczące postępowania zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. w sprawie Onico Energia

 

Zależy nam na dalszym funkcjonowaniu i rozwoju Onico Energia – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., która specjalizuje się w dostawach gazu swoim klientom. Jako reprezentanci właściciela, tego , podejmujemy działania, aby jak najszybciej rozwiązać zaistniałą wiosną 2021 roku sytuację, skutkującą wstrzymaniem dostaw gazu klientom Onico Energia. Została ona spowodowana wstrzymaniem finansowania przedsiębiorstwa, w związku ze skierowaniem w kwietniu 2021 roku do nas, czyli jej właściciela, przez zarządcę restrukturyzacyjnego Onico S.A. zaskakującego żądania zwrotu akcji Onico Energia, które w 2019 roku nabyliśmy w dobrej wierze od Onico S.A.

 

W październiku 2019 roku Onico S.A. sprzedała nam (czyli mającej siedzibę w Szwajcarii spółce GECX Group) akcje w Onico Energia. Transakcja poprzedzona została przez obie jej strony przeprowadzeniem szczegółowej wyceny sprzedawanej firmy. Realność wyceny potwierdzona została m.in. przez jedną ze spółek z tzw. wielkiej czwórki światowych audytorów tj. KPMG. Po zakupie, wraz ze swoimi partnerami, zorganizowaliśmy dla Onico Energia wielomilionowe finansowanie, które wykorzystano na spłatę zaległego kredytu tej firmy i na przywrócenie jej możliwości podjęcia działalności operacyjnej.

 

Odzyskaliśmy też wiarygodność dla Onico Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i pozyskaliśmy nowych dostawców, co niemal od razu poprawiło sytuację firmy, m. in zwiększając znacznie liczbę jej klientów i umożliwiając jej wejście na nowe rynki. Onico Energia wygrała około 400 przetargów na dostawę gazu m.in. sądów rejonowych, instytutów naukowych, szkół i placówek oświatowych, szpitali, sanatoriów i innych obiektów leczniczych, jednostek wojskowych, urzędów, instytucji użyteczności publicznej i kultury, poszerzyła też znacząco liczbę punktów dostawy.

 

Dziś to właśnie ci odbiorcy z sektora publicznego zwracają się do Onico Energia z prośbą o wyjaśnienie przyczyn, dla których doszło do zakłóceń w dostawie gazu, a wielu z nich zapowiedziało wyegzekwowanie odszkodowań czy kar umownych. Trudna sytuacja dotknęła także ich, bowiem niedługo po wstrzymaniu im dostaw gazu, rozpoczął się kryzys na rynku paliw. Skutkiem był znaczny wzrost ich cen. Gdyby nasi klienci mogli cały czas bez zakłóceń otrzymywać od naszej grupy gaz, mieliby dziś gwarancję takiej ceny, która dałaby im realne bezpieczeństwo i uchroniłaby przed obecnym, horrendalnym wzrostem opłat za dostawę gazu.

 

Trudną sytuację, w jakiej znalazła się spółka Onico Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., pogorszyło jeszcze uzyskanie przez zarządcę restrukturyzacyjnego Onico S.A. zabezpieczenia w ramach wytoczonego postępowania sądowego przeciwko GECX w postaci przekazania temu zarządcy całości praw korporacyjnych wynikających z akcji Onico Energia. Zabezpieczenie zostało udzielone przez sąd bez uwzględnienia racji i argumentów ze strony GECX Group. Co zaskakujące, udzielone zabezpieczenie objęło tylko prawa dotyczące akcji, ale już nie obowiązki z nich wynikające, przez co doszło do dziwnej i szkodliwej sytuacji rozszczepiania praw od obowiązków, nota bene zupełnie nieznanej Kodeksowi Spółek Handlowych.

 

Zarówno przedstawiciele Onico Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., jak i GECX Group kontynuują dziś działania, aby rozwiązać tę sytuację i aby nie doszło do zaprzepaszczenia dwóch lat ciężkiej pracy nad przywróceniem Onico Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. możliwości operacyjnych. Na zwołanym ostatnio Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Onico Energia przedstawiciele właściciela czyli GECX Group spotkali się z reprezentantem zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. Zgromadzenie miało umożliwić ratunek dla Onico Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i utorować drogę do osiągnięcia przez obie strony – czyli GECX Group i zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. – porozumienia w sprawie możliwości dalszego funkcjonowania Onico Energia.

 

Niestety, na zwołanym, poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Zgromadzeniu nie doszło do podjęcia żadnych kluczowych, z punktu widzenia dalszego istnienia spółki, uchwał tj. uchwały co do dalszego istnienia spółki oraz sposobów na zapewnienie finansowania spółki, w przypadku podjęcia decyzji pozytywnej w pierwszej z poruszonych kwestii. Już na samym początku Zgromadzenia doszło do różnicy zdań pomiędzy przedstawicielami GECX Group i zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i dalszego procedowania. Zarządca skłonny był, na tym wielogodzinnym zgromadzeniu, z obszernego i kluczowego dla dalszego istnienia spółki porządku obrad, podjąć jedynie uchwały dotyczące wyłącznie wyboru przedstawiciela zarządcy na przewodniczącego oraz zarządzenia przerwy w głosowaniu na 14 dni.

 

Przedstawiciele GECX Group pragną w związku z tym, co wydarzyło się na Zgromadzeniu, zwrócić uwagę na:

 

 • Propozycję porozumienia dla zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. Pod koniec października 2021 r. przedstawiciele GECX Group wysłali zarządcy restrukturyzacyjnemu Onico S.A. propozycję porozumienia dotyczącego rozwiązania obecnej sytuacji w Onico Energia. Podczas zorganizowanego zaś na początku listopada 2021 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Onico Energia, reprezentant zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. przyznał, że treść zaproponowanego porozumienia pozostaje jego stronie jeszcze nieprzeanalizowana ze względu na zbyt krótki czas potrzebny – jego zdaniem – do zapoznania się z nią.

 

 • Brak zgody na zapoznanie się z informacją o aktualnej sytuacji Onico Energia. Przedstawiciel zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. oponował również wobec propozycji przedstawienia przez reprezentantów Onico Energia informacji o obecnej sytuacji w tej spółce, co było o tyle zaskakujące, że wcześniej sam przyznał, iż miał za mało czasu na zapoznanie się z sytuacją, w jakiej znajduje się obecnie ta spółka i z propozycją porozumienia, w tym szczególnie – ze sposobem rozwiązania obecnej trudnej sytuacji w firmie, zagrażającej jej dalszemu istnieniu.

 

 • Sytuację w Onico Energia, która wymaga natychmiastowych decyzji. Onico Energia pozostaje de facto unieruchomiona, klienci przestali płacić należności i naliczają kary umowne, komornik zajął rachunki na poczet wierzytelności Polskiej Grupy Energetycznej (powstałych jeszcze przed sprzedażą akcji Onico Energia GECX Group przez Onico S.A. i nieujawnionych przy sprzedaży akcji na rzecz GECX Group, a które w istocie jeszcze bardziej obniżają wartość akcji Onico Energia) czy wobec Polskiego Koncernu Naftowego Orlen. Dzięki ciężkiej pracy zespołu Onico Energia, spółka ta otrzymała szansę na przetrwanie – np. przyjęto układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które teraz podlega zatwierdzeniu przez sąd. Warunkiem sukcesu jest jednak cały czas: pozyskanie finansowania i prowadzenie działalności operacyjnej. W przeciwnym razie firmie grozi rychła utrata koncesji, co równoznaczne jest z jej faktyczną likwidacją. Dlatego też, Zarząd Onico Energia zaapelował do obu stron sporu, o jego jak najszybsze zakończenie, celem uratowania Onico Energia.

 

 • Brak decyzyjności po stronie zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. co do działań mających na celu uratowanie Spółki. O ile GECX Group przedstawił kilka propozycji przyjęcia rozwiązań kompromisowych, które prowadziłyby do rozwiązania spornej sytuacji, a docelowo uratowania spółki, o tyle nie sposób doszukać się takich propozycji po stronie zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A., którego stanowisko w chwili obecnej sprowadza się do przedłużającego się braku podejmowania jakichkolwiek decyzji w sprawie sytuacji kryzysowej w spółce i jednoczesnego blokowania działań podejmowanych przez inne podmioty zainteresowane uratowaniem spółki.

 

 • Powoływanie się na długą i skomplikowaną drogę formalną przez zarządcę restrukturyzacyjnego Onico S.A. W odpowiedzi na kierowane przez przedstawiciela GECX Group do reprezentanta zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. na Zgromadzeniu konkretne propozycje rozwiązania obecnej sytuacji w Onico Energia oraz pytania dotyczące działań, które mogłyby uratować sytuację w Onico Energia, przedstawiciel zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. zasłaniał się brakiem znajomości sytuacji w Onico Energia, a także snuł opowieści na temat trudności proceduralnych, które mogą przeszkodzić w procesie mającym na celu doprowadzenie do uratowania tej firmy. Zdaje się to poddawać w wątpliwość chęć zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. do rzeczywistego działania na rzecz rozwiązania trudnej sytuacji w Onico Energia w najbliższym terminie.

 

 • Konieczna korespondencja z urzędami. To samo dotyczy informacji, jaką trzeba jak najszybciej dostarczyć do wszystkich urzędów, przez które sprawa Onico Energia jest badana, w tym w szczególności do Urzędu Regulacji Energetyki. Od jego decyzji zależy bowiem dalsze posiadanie przez firmę niezbędnej do funkcjonowania koncesji. Przedstawiciel zarządcy Onico S.A. ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że rozważy to.
 • Gotowość zagranicznego inwestora i samej Onico Energia. Zarówno GECX Group czyli właściciel i akcji Onico Energia, jak i przedstawiciele zarządu Onico Energia, cały czas gotowi są na wspólne – z zarządcą restrukturyzacyjnym Onico S.A. – pilne podjęcie niezbędnych prac nad przygotowaniem zbioru ustaleń między obiema stronami, które w oparciu o rozsądne ramy czasowe przy wypełnieniu niezbędnych formalności określą warunki wyjścia z obecnej sytuacji kryzysowej przez Onico Energia.

 

 • Brak podjęcia przez przedstawiciela zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. decyzji w sprawie propozycji uchwały o podwyższeniu kapitału Onico Energia i dokapitalizowania w ten sposób tej firmy. Brak podjęcia decyzji przez przedstawiciela zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. w tak esencjalnej dla dalszego istnienia Onico Energia sprawie może być interpretowany jako kolejny dowód na brak realnej woli rozwiązania sytuacji po stronie zarządcy i braku konstruktywnej reakcji wobec racjonalnych propozycji składanych przez GECX Group, przy jednoczesnym braku przedstawienia zainteresowanym jakichkolwiek konstruktywnych rozwiązań alternatywnych ze swojej strony.

 

 • Przerwa w obradach. Za niezrozumiałe – w kontekście konieczności podjęcia tak kluczowych decyzji w związku z dramatyczną sytuacją, w jakiej znajduje się spółka, gdzie każdy dzień zadecydować może o dalszym istnieniu lub nieistnieniu Onico Energia – uznać należy podjęcie przez przedstawiciela zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. decyzji o odroczeniu obrad, i to aż o 14 dni.

 

 • Ryzyko, jakie zagraniczny inwestor poniósłby, finansując dziś firmę. W sytuacji, gdy GECX Group uniemożliwia się wykonywanie praw korporacyjnych, co bezpośrednio wiąże się z zablokowaniem temu zagranicznemu inwestorowi podejmowania decyzji w sprawie funkcjonowania Onico Energia, oczekiwanie, że GECX Group nadal będzie finansował Onico Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. przez udzielanie nowych pożyczek niezabezpieczonych, jest niezrozumiałe. Przecież już w tej chwili Onico Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. – nie może nawet zwrócić pożyczek poprzednio zaciągniętych i jej byt jest zagrożony. Tym bardziej więc dziwne jest oczekiwanie przez zarządcę restrukturyzacyjnego Onico S.A., by GECX Group dalej pożyczało środki pieniężne spółce, której działalność blokowana jest przez działania zarządcy.
 • Ryzyko braku chęci u zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. co do znalezienia rozsądnego kompromisu. Uzależnienie przez zarządcę restrukturyzacyjnego Onico S.A. wycofania się z kwestionowania prawidłowości sprzedaży Onico Energia zagranicznemu inwestorowi czyli GECX Group od dopłacenia przez niego do masy sanacyjnej Onico S.A. abstrakcyjnej i wielomilionowej kwoty, która to miałaby zostać dodatkowo uiszczona niezależnie od dotychczasowych płatności dokonanych przez GECX Group w zamian za nabyte akcje Onico Energia, stanowi raczej sygnał, że decyzja o doprowadzeniu działalności Onico Energia do końca zapadła już po stronie zarządcy. Jeżeli tak jest, obecny spór zakończy się najpewniej likwidacją Onico Energia i zgłoszeniem nowych wierzytelności do masy Onico S.A.

 

 • Narażenie zagranicznego inwestora na wielomilionowe straty. Jeśli powyższy scenariusz zostanie zrealizowany, straty GECX Group, który kupił Onico Energia i wraz z partnerami zainwestował w nią, będą jeszcze większe. Stanowić to będzie podstawę do przewidzianych prawem działań przeciwko podmiotom za to odpowiedzialnym.

 

W świetle przytoczonych tu informacji, GECX Group ma uzasadnione wątpliwości co do deklarowanej przez zarządcę restrukturyzacyjnego Onico S.A. chęci osiągnięcia porozumienia w sprawie dalszego funkcjonowania Onico Energia na rynku. Wydaje się, że wszyscy zainteresowani losem spółki Onico Energia, włącznie z zarządem Onico S.A. czy Radą Wierzycieli, powinni dziś dołożyć wszelkich starań, aby proces ten wspierać, a przynajmniej powstrzymać się od blokowania działań, które my jako zagraniczny inwestor i właściciel , a także zarząd tej, należącej do nas firmy, podejmujemy, aby ratować ją przed upadkiem.

 

Podczas obecnego kryzysu na rynku gazu, dla klientów Onico Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., i dla interesu społecznego, rozwiązanie trudnej sytuacji w Onico Energia będzie mieć ogromne znaczenie. W przeciwnym razie historia Onico Energia skończy się jedynie na wieloletniej batalii prawnej przed właściwymi sądami powszechnymi czy przed międzynarodowym arbitrażem inwestycyjnym, do której zakończenia Onico Energia nie dotrwa, dołączając do już i tak zbyt długiej listy spółek z sektora energetycznego – unicestwionych w toku swojej restrukturyzacji czy w wyniku konfliktu na poziomie właścicielsko-korporacyjnym. Na pewno nie wpłynie to pozytywnie na postrzeganie klimatu dla inwestycji w Polsce, szczególnie zagranicznych. Rzuca to także cień na prawidłowość i skuteczność funkcjonowania systemu restrukturyzacji w Polsce oraz rodzi pytanie, czy nad funkcjonowaniem tego systemu prowadzony jest właściwy nadzór.

 

Tytułem przypomnienia:

 

W kwietniu 2020 roku sąd powołał zarządcę restrukturyzacyjnego do upadłościowej i restrukturyzacyjnej obsługi spółki ONICO S.A., do której do jesieni 2019 roku należała firma ONICO Energia.

 

Teraz żąda on zwrotu wszystkich zakupionych półtora roku temu akcji ONICO Energia od obecnego ich właściciela czyli GECX Group, uzasadniając to przedstawianą przez zarządcę wyceną akcji. Zlecił on ją prywatnemu podmiotowi. GECX Group wyraża wątpliwości co do jego rzetelności i prawidłowości sporządzonej przez niego wyceny.

 

Tymczasem przed dokonaniem w 2019 roku transakcji kupna – sprzedaży ONICO Energia, obie jej strony zleciły dokonanie wyceny ONICO Energia m.in. dwóm renomowanym firmom audytorskim. GECX Group zleciło też dodatkową wycenę biegłemu rewidentowi. Ich wyniki są znane zarządcy restrukturyzacyjnemu ONICO S.A., lecz mimo to długo nie wyrażał on zainteresowania, aby jego ekspert spotkał się z ekspertami GECX Group – celem pilnego wyjaśnienia rozbieżności w wycenach.

Cała sprawa zaczęła się od tego, że list z żądaniem wydania udziałów i akcji Onico Energia, wyłącznie w języku polskim, zarządca restrukturyzacyjny ONICO S.A. przysłał do szwajcarskiej siedziby GECX Group pod koniec kwietnia. Stało się to półtora roku po kupieniu przez GECX Group firmy ONICO Energia od ONICO S.A.

 

Jak dotąd, zarządca restrukturyzacyjny ONICO S.A. nie potwierdził nawet, czy zamierza i czy będzie w stanie zwrócić należności, jakie za akcje ONICO Energia zapłacił GECX Group, a także środki, i to znaczne, jakie GECX Group zainwestował w ciągu ostatniego półtora roku w ONICO Energia.

 

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia w tej sprawie, GECX Group może uznać to za faktyczne wywłaszczenie nabytego przez niego legalnie i w dobrej wierze majątku bez odszkodowania, co z kolei stać się może powodem do wniesienia przez tego inwestora sprawy przed właściwymi sądami powszechnymi lub międzynarodowym arbitrażem inwestycyjnym.

 

Portal Informacyjny /Onico/ 15.11.2021