Wiadomości

Środowisko może liczyć na fundusze unijne

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska. Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego. My z tej okazji podsumowujemy proekologiczne działania dofinansowane z programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).  Dotychczas w ramach programu dofinansowanych zostało 819 projektów o całkowitej wartości około 27,5 mld zł. Ponad połowa z tej kwoty, czyli 14,7 mld zł to wkład unijny.

Od dobrej kondycji środowiska zależy nasza przyszłość. Dlatego fundusze unijne inwestujemy nie tylko w wielkie projekty infrastrukturalne, które napędzają gospodarkę, ale także w działania na rzecz ochrony środowiska. Z POIiŚ na projekty związane z ochroną środowiska przeznaczyliśmy ponad 3,5 mld euro ze środków unijnych – podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Pieniądze te zostały przeznaczone na działania związane między innymi z rozwojem infrastruktury gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, przeciwdziałaniem spadkowi różnorodności biologicznej czy wzmocnieniem odporności na zagrożenia związane ze skutkami zmian klimatu.

Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Najwięcej pieniędzy w sektorze środowiska POIiŚ, bo aż 8,4 mld zł, przeznaczyliśmy na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Cała ta kwota została już zagospodarowana. Podpisanych zostało 357 umów o dofinansowanie. Inwestycje te dotyczą budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, zagospodarowania osadów ściekowych, wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną. Wiele z nich realizowanych jest kompleksowo i wiąże się także z poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Aż 200 miast buduje lub modernizuje oczyszczalnie ścieków. Dzięki realizowanym inwestycjom nowa sieć kanalizacyjna osiągnie długość ponad 4,4 tys. km, a sieć wodociągowa ponad 1 tys. km.

Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przyczyniają się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku. To także działania zmierzające do zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

Nowoczesna infrastruktura oczyszczania ścieków komunalnych pozwala także zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Nowoczesne technologie przeróbki osadów ściekowych sprawiają, że oczyszczalnie są samowystarczalne energetycznie. Możliwe jest to dzięki maksymalnemu wykorzystaniu biogazu wytwarzanego z osadów do produkcji ciepła lub energii elektrycznej. Aż w 133 oczyszczalniach ścieków realizowane są inwestycje związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych.

Mniej odpadów w środowisku

Na projekty związane z gospodarką odpadami  przeznaczyliśmy z POIiŚ ponad 1,2 mld zł. Segregacja, odzysk i recykling odpadów komunalnych ograniczają niekorzystny wpływ odpadów na środowisko. Z funduszy unijnych wsparcie otrzymały 102 punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 25 zakładów zagospodarowania odpadów.

Adaptacja do zmian klimatu

Fundusze unijne POIiŚ w wysokości ponad 4 mld zł skierowaliśmy także na działania, które mają na celu adaptację do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe. W ramach tych środków wspieramy między innymi budowę suchych zbiorników i wałów przeciwpowodziowych, zagospodarowanie wód opadowych w miastach czy rozwój małej retencji w ekosystemach leśnych. Finansujemy też doposażenie w sprzęt straży pożarnej oraz rozwój monitoringu środowiska. Podpisaliśmy już umowy o dofinansowanie dla 79 projektów.

W czerwcu rozpocznie się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie, w którym samorządy będą mogły uzyskać wsparcie na inwestycje z zakresu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Mamy na ten cel 60 mln zł z POIiŚ.

Zieleń w miastach

Zieleń pochłania zanieczyszczenia powietrza oraz wiąże dwutlenek węgla z atmosfery, włączając się w globalną akcję ratowania klimatu. Zieleń poprawia też komfort życia, gdyż pochłania nadmiar wody opadowej, a później tę deszczówkę stopniowo oddaje, zasilając zasoby wodne i nawilżając powietrze, dzięki czemu łagodzi między innymi efekt „wysp ciepła”. Mając na uwadze korzyści płynące z roślinności w miastach, przeznaczyliśmy z POIiŚ ponad 1,1 mld zł na projekty związane z zielenią miejską.

Ochrona przyrody i edukacja społeczeństwa

Już 146 projektów dofinansowanych z UE, a w puli prawie 600 mln zł – tak możemy podsumować działania, które wzmacniają mechanizmy służące ochronie przyrody.  To pieniądze między innymi na projekty związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk czy podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Wspieramy inwestycje na terenach parków narodowych oraz obszarach Natura 2000, jak również poza obszarami chronionymi, np. w korytarzach ekologicznych.

Troska o środowisko nadal priorytetem

Obecnie intensywnie pracujemy nad przygotowaniem się do nowej perspektywy finansowej UE.

– Chcemy, aby również w przyszłej perspektywie fundusze europejskie mocno wspierały projekty związane z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu. Lepsze wykorzystanie zasobów środowiska przynosi nie tylko efekty gospodarcze, ale wpływa także bezpośrednio na jakość życia ludzi. Do tematu ochrony środowiska podchodzimy w sposób kompleksowy, . dlatego w kolejnych latach planujemy wspierać projekty związane ze zrównoważoną gospodarką wodną, przechodzeniem na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ochroną bioróżnorodności czy zieloną infrastrukturą w miastach – podkreśla Jarosińska-Jedynak.

Portal Informacyjny / 5.06.2020