Wiadomości

PragmaGO rozpoczyna zapisy na 2-letnie obligacje korporacyjne

 

PragmaGO rozpoczyna zapisy na 2-letnie obligacje korporacyjne, oferowane w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji. Spółka planuje pozyskać z emisji do 20.000.000 zł, oferując inwestorom oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 6 punktów procentowych (przy obecnym poziomie WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offer Rate) – stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, odsetki od obligacji wyniosą ok. 13%* w skali roku). Zapisy trwają od 11 do 25 stycznia 2023 roku. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od jednego komputera do spółki fintechowej

PragmaGO jest obecna i odnosi sukcesy na polskim rynku kapitałowym od 2010 roku. ”– Przypomina Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu PragmaGO. – „Spółka osiąga stabilne i powtarzalne wyniki, posiada mocny bilans oraz rosnące przepływy pieniężne i zyski. W 2021 roku właścicielem PragmaGO został fundusz private equity –  Enterprise Investors, Sprawił on, że kapitały własne Spółki zostały podwyższone do ponad 100.000.000 zł, a wskaźniki zadłużenia obniżone. Powyższe czynniki sprawiają, że PragmaGO jest obecnie bardzo dobrze postrzegana przez inwestorów.”– Twierdzi Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu PragmaGO.

W porównaniu do emisji z października 2022 roku, PragmaGO postanowiła skrócić termin wykupu obligacji z 4 do 2 lat oraz zrezygnować z zabezpieczenia na rzecz wyższego oprocentowania. „Otoczenie rynkowe w ostatnich kwartałach uległo zmianom i obecnie charakteryzuje się sporą niepewnością.” – Wyjaśnia Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu PragmaGO. – „Spółka przeprowadziła badanie oczekiwań potencjalnego popytu i na tej podstawie dokonała istotnych zmian w warunkach emisji obligacji, tworząc dla inwestorów zupełnie nową ofertę.” – Tłumaczy Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu PragmaGO.

PragmaGO zamknęła III kw. 2022 r. z bardzo dobrym wynikiem wzrostu na poziomie 60 proc., przekraczając tym samym 1.015.000.000 zł obrotu. Faktoring – produkt, który jest najdłużej w ofercie Spółki, wygenerował w tym czasie o 49 proc. wyższy obrót niż w roku 2021.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

PragmaGO intensywnie rozwija kanał współpracy partnerskiej, oferując usługi embedded finance dla biznesu. Dzięki nim partner PragmaGO, niebędący instytucją finansową, może oferować swoim klientom udogodnienia w płatnościach i rozliczeniach (np. płatności odroczone) lub dostęp do pieniędzy na prowadzenie działalności (np. w modelu Merchant Cash Advance).

PragmaGO SA (pragmago.pl) – (wcześniej Pragma Faktoring SA) funkcjonuje w branży finansowania MŚP od 1996 r. Obecnie Spółka jest czołowym polskim fintechem, zbudowanym na 25-letnim doświadczeniu we współpracy z Klientami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój PragmaGO wspiera technologiczna spółka zależna PragmaGOTech. W 2021 r. przedsiębiorstwo zostało przejęte i dokapitalizowana przez Enterprise Investors, wartość inwestycji wyniosła 75.000.000 zł. W 2022 roku kapitał własny spółki został podwyższony do prawie 110.000.000 zł.

* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 3 stycznia 2023 r. wynosiła 7,01 proc. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii B2 („Obligacje”) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 23 stycznia 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 6,00 punktów procentowych wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

PragmaGO przejęło Fandla Faktoring

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii B2 emitowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta („Obligacje”) są Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych składający się z zestawu dokumentów tj. Dokumentu Rejestracyjnego i Dokumentu Ofertowego Obligacji Niezabezpieczonych, opublikowany w dniu 20 lipca 2022 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji opublikowane dnia 10 stycznia 2023 r. („OWE”). Dokument Rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DRPragmaGOIIIPEO. Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem:https://pragma.link/DOONPragmaGOIIIPEO. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/OWEPragmaGOB2. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Portal Informacyjny /MAZ/ 20.01.2023 r.