Wiadomości

Oświadczenie ECTAA w sprawie polityki ochrony zdrowia w podróży

 

Firmy i organizacje sektora turystycznego i przewozów pasażerskich wzywają Unię Europejską i państwa członkowskie do pilnego dostosowania i skoordynowania działań podejmowanych w epidemii Należy przyjąć wspólne i jednolite zasady postępowania wobec kwalifikowania i harmonogramu podawania dawek przypominających w powiązaniu z utrzymaniem ważności unijnych certyfikatów – europejskich paszportów covidowych.

Obserwując rozwój sytuacji pandemicznej w Europie, w związku ze zbliżaniem się zimowego sezonu turystycznego, grupa firm i organizacji reprezentujących branżę turystyczną i przewozów pasażerskich wzywa państwa członkowskie Unii Europejskiej do lepszej koordynacji i dostosowania zasad podróżowania i ochrony zdrowia w celu uniknięcia konieczności ponownego ograniczenia swobody podróżowania po Europie. Zgodnie z komunikatem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), w obecnej sytuacji epidemicznej wprowadzanie ograniczeń swobody podróżowania nie jest skutecznym sposobem redukcji transmisji wirusa, zmniejszania hospitalizacji czy liczby zgonów. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę, że zaszczepionych zostało już 76,6% dorosłej populacji Unii Europejskiej, a transmisja w większości państw członkowskich UE jest wysoka środki zmierzające do ograniczania możliwości przekraczania granic nie przyczynią się do poprawy zdrowia publicznego, wpłyną natomiast w dużym stopniu negatywnie na lokalne gospodarki. Wprowadzane ograniczenia podróżowania i zasady ochrony zdrowia publicznego należy oprzeć na mocnych przesłankach, uwzględniających rzeczywiste korzyści i zasadę proporcjonalności podejmowanych działań.

 Pandemia wywołała w europejskiej branży turystycznej kryzys na niespotykaną dotąd skalę. W związku z tym, że niektóre kraje ponownie wprowadzają ograniczenia swobody przemieszczania się obywateli, organizacje rynku turystycznego i przewozów pasażerskich ostrzegają, że może to doprowadzić do dalszych szkód w sektorze, który od początku pandemii walczy o przetrwanie, niosąc za sobą daleko idące konsekwencje dla gospodarek całych regionów. Według badania przeprowadzonego przez Światową Radę Podróży i Turystyki (WTTC), jeśli tej zimy ograniczenia podróży zostaną ponownie wprowadzone, zniknąć może nawet 900 tysięcy miejsc pracy w europejskiej branży turystyki i przewozów pasażerskich. Ponadto, jeśli poważne restrykcje ponownie wejdą w życie, do końca 2021 roku rządy krajów Unii Europejskiej stracą nawet 35 miliardów euro z tytułu wkładu tego sektora w gospodarkę.

Turystyka w Europie nie może prawidłowo funkcjonować w warunkach niespójnych i nieustannie zmieniających się stanowisk państw członkowskich. Sytuacja branży w Europie ponownie znacząco się komplikuje. Jedynym sposobem ochrony tego sektora przed skutkami przedłużającej się niepewności na rynku jest skoordynowanie działań podejmowanych przez państwa Unii Europejskiej.

Odsetek osób zaszczepionych w Europie należy do najwyższych na świecie. Firmy i organizacje z branży turystycznej i przewozów pasażerskich opracowały i wdrożyły skuteczne zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, umożliwiające bezpieczne organizowanie podróży. Nie należy marnować tych inwestycji poprzez ponowne ograniczanie ruchu transgranicznego.

W ostatnim roku europejski rynek usług turystycznych i przewozów pasażerskich skurczył się o ponad dwa miliony miejsc pracy, a ostatnie badanie przeprowadzone przez Światową Radę Podróży i Turystyki wskazuje, że w wypadku przywrócenia w 2022 roku ograniczeń podróżowania na dużą skalę, należy spodziewać się skurczenia tego rynku o kolejne trzy miliony miejsc pracy. Jeżeli ograniczenia zostaną utrzymane przez większą część przyszłego roku, z europejskiej gospodarki „wyparują” ponad 143 miliardy euro.

Biorąc to pod uwagę, organizacje sektora usług turystycznych i przewozów pasażerskich podkreślają konieczność rozważenia następujących posunięć:

  • W ramach Unii Europejskiej zastosowanie indywidualnego podejścia do ryzyka i jego oceny, w miejsce dotychczasowej reguły, w myśl której każdy kraj odrębnie kształtuje swoją politykę w tym zakresie. Zapewnienie swobody podróżowania osobom, które mogą wykazać, że ich podróżowanie powoduje bardzo ograniczone ryzyko, przyczyni się do dalszego wzrostu poziomu wyszczepienia w naszym regionie.
  • Państwa członkowskie powinny pilnie opracować i wdrożyć wspólne, jednolite stanowisko w sprawie kwalifikowania i harmonogramu podawania dawek przypominających, aby przedłużyć ważność szczepień i związanych z nimi europejskich paszportów covidowych. Nieprzyjęcie i niewdrożenie spójnego stanowiska musi doprowadzić do powstania niedopuszczalnych rozbieżności w zasadach dotyczących podróżowania, zagrażając nie tylko swobodzie przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej, ale i podważając zaufanie obywateli do europejskich i krajowych środków podejmowanych w reakcji na rozwój sytuacji epidemicznej w regionie. Wszyscy obywatele zakwalifikowani do przyjęcia dawek przypominających powinni mieć równy i terminowy dostęp do tych dawek.
  • Państwa członkowskie powinny uaktualnić i ujednolicić stosowane przez siebie ograniczenia i zasady przemieszczania się podróżnych poprzez: o Harmonizację listy uznawanych szczepionek, określenie terminu ważności testów i szczepień i uznanie szczepień mieszanych i dawek przypominających. o Wprowadzenie jednolitego podejścia umożliwiającego przywrócenie swobody podróżowania w obliczu natury pandemii COVID-19, zastępującego systemy stosowane przez poszczególne kraje.
  • Wszystkie państwa członkowskie powinny uznać siedem szczepionek zatwierdzonych przez WHO w wypadku podróży zagranicznych. Certyfikaty szczepień akceptowane na granicach powinny być również honorowane w dostępie do poszczególnych obiektów w kraju docelowym. Takie rozwiązanie przywróci spójność w strefie Schengen i uprości zasady podróżowania dla podróżnych spoza Unii Europejskiej.
  • Cyfryzacja procedur walidacyjnych: ręczna kontrola formularzy FCS i PLF przez pracowników kontroli granicznej stwarza trudności i powoduje kolejki na lotniskach i w portach. Sytuacja będzie się pogarszać w miarę przywracania ruchu turystycznego. Wzywamy zatem rządy poszczególnych państw do wdrażania cyfrowych procesów weryfikacji, poprzez wprowadzenie komunikatu „okay to travel” jako elementu procesu odprawy online.
  • Testy antygenowe powinny być standardowo akceptowane jako alternatywa dla zajmujących czas i kosztownych testów PCR. Wymienieni wyżej sygnatariusze wniosku wyrażają wolę dalszej bliskiej współpracy z Komisją Europejską, rządami państw członkowskich UE i ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, w celu przezwyciężenia wyzwań i otwarcia drogi do odbudowy bezpiecznego, odpowiedzialnego i zrównoważonego ekosystemu usług turystycznych.

 

Polska Izba Turystyki jest członkiem ECTAA, jednego z sygnatariuszy niniejszego stanowiska.

Portal Informacyjny/ 25.11.2021 r.