Wiadomości

Onico Energia:. zagrożenie likwidacją

 

Kolejne Zwykłe Zgromadzenie Akcjonariuszy Onico Energia zakończyło się bez żadnych, koniecznych dla dalszego funkcjonowania tego przedsiębiorstwa rozstrzygnięć, a do tego – ogłoszeniem kolejnej przerwy w głosowaniach. Zagranicznemu właścicielowi akcji tej spółki, czyli mającemu siedzibę w Szwajcarii GECX Group, cały czas zależy na dalszym funkcjonowaniu i rozwoju Onico Energia, która specjalizuje się w dostawach gazu. Podejmuje zatem wysiłek, aby jak najszybciej rozwiązać zaistniały wiosną 2021 roku problem wstrzymania dostaw gazu klientom. Jednak po stronie zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A., który w kwietniu zażądał od GECX Group zwrotu akcji Onico Energia, tłumacząc to zbyt niską – według niego – ceną ich zakupu, widać raczej brak woli rozwiązania tego problemu i osiągnięcia kompromisu, a co za tym idzie – wyprowadzenia Onico Energia z powrotem na prostą – uważa zagraniczny inwestor w tej spółce.

 

Po 2 tygodniowej przerwie obie strony sporu dotyczącego zablokowanej przez żądanie zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. spółki Onico Energia – czyli właściciel jej akcji GECX Group i zarządca restrukturyzacyjny Onico S.A. – wznowiły negocjacje. Ich celem jest osiągnięcie ostatecznego kompromisu, aby wyprowadzić Onico Energia na prostą i umożliwić jej ponowne funkcjonowanie na rynku.

 

W dalszym ciągu spotykamy się z brakiem koniecznych rozstrzygnięć, które pozwoliłyby na uchronienie należącej do nas spółki przed upadkiem. Dalsza jej blokada to zagrożenie dla jej istnienia. W przypadku braku wypracowania uzgodnień, grozi jej m.in. odebranie koncesji.

 

W szczególności zwracamy uwagę na:

  1. Brak naszej zgody na utratę kontroli nad Onico Energia, spółką mającą jeszcze potencjał, aby wyjść na prostą i ponownie się rozwijać
  2. Brak jasnego stanowiska zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A., czy zależy mu na odebraniu Onico Energia, czy na innym rozliczeniu transakcji nabycia Onico Energia przez GECX Group.
  3. Brak przedstawienia realnych rozwiązań dotyczących uratowania Onico Energia przez przedstawiciela zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A.
  4. Brak konstruktywnej odpowiedzi zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A na nasze pytania z tym związane.
  5. Brak konkretnej deklaracji zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A, o przekazanie jakich konkretnie informacji dotyczących Onico Energia, i w jakim celu, wnioskuje jego przedstawiciel. Tymczasem część z dokumentów ma charakter poufny, co stwarzać może konkretne zagrożenia wynikające z przekazania ich podmiotowi bez odpowiedniego umocowania i który potencjalnie może zarządzać przedsiębiorstwami konkurencyjnymi.
  6. Brak jakiejkolwiek rzeczowej komunikacji ze strony zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. Czym bowiem jest ciągły brak jego stanowiska w sprawie sposobu dofinansowania Onico Energia poprzez głosowanie nad podwyższeniem jej kapitału zakładowego? Tym bardziej, że było ono przewidziane w porządku obrad Zgromadzenia oraz jest najprostszym, najszybszym i najtańszym sposobem dofinasowania.
  7. Brak konsekwencji i brak podjęcia uchwał umożliwiających Onico Energia przywrócenie finansowania i działalności operacyjnej, mimo podjęcia na ostatnim Zgromadzeniu uchwały o dalszym trwaniu Onico Energia, udzieleniu absolutorium zarządowi i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności tej spółki.

 

Stanowisko dotyczące postępowania zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. w sprawie Onico Energia

 

Wobec takiej postawy przedstawiciela zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A., mamy uzasadnione wątpliwości co do jego faktycznej woli i gotowości osiągnięcia porozumienia w sprawie wyprowadzenia Onico Energia z obecnych kłopotów. Wyrażamy jednocześnie zdziwienie, że aparat państwowy autoryzuje i wspiera działania zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A., który wykazuje brak należytego zainteresowania rozwiązaniem trudnej sytuacji Onico Energia, przyczyniając się w ten sposób do ciągłego pogarszania jej kondycji, i to – jak dotąd – bez żadnej jasności co do konsekwencji takich działań, bowiem cały czas brakuje wyjaśnień zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A dotyczących odszkodowania dla zagranicznego inwestora w Onico Energia czy zwrotu poniesionych przez niego i jego partnerów nakładów inwestycyjnych. Wkrótce może skutkować to faktycznym unicestwieniem spółki, w której zakup i rozwój wraz z partnerami biznesowymi zainwestowaliśmy, odzyskując do niej zaufanie rynku i wierzycieli.

 

Szkoda dwóch lat ciężkiej pracy przy wyprowadzeniu Onico Energia z kryzysu, w którym spółka ta znajdowała się w 2019 roku, kiedy należała ona do Onico SA, szkoda zbudowanej od nowa bazy klientów Onico Energia w liczbie kilkuset przedsiębiorstw i instytucji, głównie z sektora publicznego, którym dzięki GECX i jej partnerom, Onico Energia zapewniała bezpieczeństwo energetyczne poprzez regularne dostawy gazu na korzystnych rynkowo warunkach, co byłoby istotne zwłaszcza podczas obecnego kryzysu cenowego na rynkach paliw.

 

I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju

 

Wcześniejsza historia

 

W kwietniu 2020 roku sąd powołał zarządcę restrukturyzacyjnego do upadłościowej i restrukturyzacyjnej obsługi spółki ONICO S.A., do której do jesieni 2019 roku należała firma ONICO Energia.

 

Teraz żąda on zwrotu wszystkich zakupionych półtora roku temu akcji ONICO Energia od obecnego ich właściciela czyli GECX Group, uzasadniając to przedstawianą przez zarządcę wyceną akcji. Zlecił on ją prywatnemu podmiotowi. GECX Group wyraża wątpliwości co do jego rzetelności i prawidłowości sporządzonej przez niego wyceny.

 

Tymczasem przed dokonaniem w 2019 roku transakcji kupna – sprzedaży ONICO Energia, obie jej strony zleciły dokonanie wyceny ONICO Energia m.in. dwóm renomowanym audytorom. GECX Group zleciło też dodatkową wycenę biegłemu rewidentowi. Ich wyniki są znane zarządcy restrukturyzacyjnemu ONICO S.A., lecz mimo to długo nie wyrażał on zainteresowania, aby jego ekspert spotkał się z ekspertami GECX Group – celem pilnego wyjaśnienia rozbieżności w wycenach.

 

Cała sprawa zaczęła się od tego, że list z żądaniem wydania udziałów i akcji Onico Energia, wyłącznie w języku polskim, zarządca restrukturyzacyjny ONICO S.A. przysłał do szwajcarskiej siedziby GECX Group pod koniec kwietnia 2021 r. Stało się to półtora roku po kupieniu przez GECX Group spółki ONICO Energia od ONICO S.A.

 

Jak dotąd, zarządca restrukturyzacyjny ONICO S.A. nie potwierdził nawet, czy zamierza i czy będzie w stanie zwrócić należności, jakie za akcje ONICO Energia zapłacił GECX Group, a także środki, i to znaczne, jakie GECX Group zainwestował w ciągu ostatniego półtora roku w ONICO Energia.

 

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia w tej sprawie, GECX Group może uznać to za faktyczne wywłaszczenie nabytego przez niego legalnie i w dobrej wierze majątku bez odszkodowania, co z kolei stać się może powodem do wniesienia przez tego inwestora sprawy przed sądem międzynarodowym.

 

Portal Informacyjny 26.11.2021