Wiadomości

Odpowiedzialnie o zrównoważonym budownictwie

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prezentuje szóstą broszurę informacyjną z cyklu „Odpowiedzialny konsument”. Tym razem podpowiadamy, jak odpowiedzialne wybory konsumenckie wspierają zrównoważone budownictwo.

Wchodzące w skład cyklu „Odpowiedzialny konsument” broszury i animacje: „Zakupy i konsumpcja”, „Zdrowie”, „Życie w domu”, „Transport”, „Produkty finansowe”, wraz z aktualnie wydaną broszurą „Zrównoważone budownictwo” stanowią kompleksowy zestaw informacji i wskazówek, jak poprzez codzienne wybory świadomy konsument może podejmować decyzje korzystne dla środowiska. W obliczu realnego kryzysu klimatycznego i skutków, jakie z tego powodu odczuwamy, takie decyzje wydają się być konieczne. Upowszechnieniu tej zmiany mają służyć materiały z cyklu „Odpowiedzialny konsument”, aktualnie uzupełnione o tematykę zrównoważonego budownictwa.

– Broszura ”Zrównoważone budownictwo” wraz z towarzyszącą jej animacją służą zwróceniu uwagi na istotną rolę, jaką sektory budownictwa i mieszkalnictwa odgrywają w ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Poprzez decyzje związane z budową lub późniejszym użytkowaniem zarówno inwestorzy, użytkownicy budynków, jak i projektanci oraz wykonawcy mogą wnieść swój wkład w poprawę jakości środowiska naturalnego – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

– Osoby planujące budowę, remont czy termomodernizację domu znajdą w tym materiale wiele praktycznych wskazówek. Zachęcamy do wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną budynków oraz ograniczających zużycie surowców i materiałów. Korzyści dla środowiska okazują się jednocześnie korzyściami dla domowych budżetów – o czym można się przekonać korzystając z polecanego przez nas kalkulatora oszczędności. Wsparciem dla osób planujących proekologiczne inwestycje będą programy rządowe, o których również przypominamy – dodaje szefowa MFiPR.

Broszura i animacja na temat zrównoważonego budownictwa zostały opracowane przez Grupę Roboczą ds. Konsumenckich w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, który stanowi otwarte forum dialogu przy Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Współautorami są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne oraz firmy. Rolę koordynatora grupy roboczej pełniło Forum Odpowiedzialnego Biznesu, natomiast rolę koordynatora broszury – Ministerstwo Rozwoju.

Kampanię promującą zrównoważone budownictwo prowadzimy we współpracy z biznesem i partnerami społeczno-gospodarczymi. Głównym partnerem kampanii jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Poprawa jakości środowiska naturalnego zależy od wyborów inwestycyjnych i konsumenckich, wreszcie regulacji administracyjnych. Choć oczywiście różne są skala wpływu i szybkość oddziaływania, to konieczne jest zaangażowanie (i współpraca) wszystkich interesariuszy. Cykl broszur „Odpowiedzialny konsument” pokazuje, jak szerokie jest pole działania dla przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, ale także dla każdego z nas indywidualnie – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – W najnowszej publikacji podejmujemy temat zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym, który odpowiada za 39 proc. emisji dwutlenku węgla oraz za zużycie 36 proc. w skali globalnej (według danych UNEP). Pilne i konieczne są więc kolejne inicjatywy prośrodowiskowe w tym sektorze – dodaje.

Planując termomodernizację, można skorzystać z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Programu Stop Smog, programu Czyste Powietrze lub z ulgi termomodernizacyjnej.

  • https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/
  • https://www.gov.pl/web/rozwoj/stop-smog
  • http://powietrze.mos.gov.pl/
  • https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-dot-nowych-preferencji-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-wspierajacych-przedsiewziecia-termomodernizacyjne

Kampania informacyjna będzie prowadzona w mediach społecznościowych w okresie 10 – 14 sierpnia.

Broszura i animacja na temat zrównoważonego budownictwa dostępne są na stronie internetowej ministerstwa oraz partnerów współpracujących. Zapraszamy:

  • https://www.gov.pl/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-konsumenckich
  • com/MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej
  • com/MFIPR_GOV_PL
  • na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Zbigniew Przybysz

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Portal Informacyjny / 10/08/2020