Wiadomości

Leonardo odporne na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2

https://centrum-informacji.com/leonardo-oglasza-pierwszy-raport-zintegrowany/

Leonardo ogłosiło dane finansowe Grupy za rok 2020. Potwierdzają one solidne i stabilne wyniki biznesowe z zamówieniami o wartości 13.800.000.000 euro. Pomyślna realizacja planu z dodatnimi wolnymi operacyjnymi przepływami gotówkowymi (FOCF) w wysokości 40.000.000 euro. W ten sposób Leonardo utrzymało stałe zaufanie do średnio- i długoterminowych podstaw działalności.

Zarząd Leonardo zebrał się 9 marca 2021 r. pod przewodnictwem Luciano Carty i przeanalizował oraz jednogłośnie zatwierdził projekt sprawozdania skonsolidowanego Grupy oraz sprawozdania finansowego Leonardo S.p.A. z dnia 31 grudnia 2020 roku.

„Uporaliśmy się z trudnym otoczeniem panującym w 2020 roku i uzyskaliśmy dobre wyniki, z zamówieniami o wartości 13.800.000.000 euro, przychodami w wysokości 13.400.000.000 euro, zyskiem EBITA w wysokości 938.000.000 euro oraz FOCF w wysokości 40.000.000 euro.” – Stwierdził Alessandro Profumo, CEO Leonardo. – „Nasza prężna działalność w sektorze wojskowym i rządowym ma się dobrze, pozwalając nam uzyskać spodziewane wyniki pomimo pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność w sektorze cywilnym. Silne podstawy Leonardo oraz zasadnicze elementy działalności Grupy napawają optymizmem zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i średnioterminowej. Skorzystamy z nowych możliwości jakie mogą pojawić się po pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, wykorzystując jednocześnie nasze przekrojowe zdolności, a także jesteśmy w pełni skoncentrowani na tworzeniu zrównoważonych wartości dla wszystkich naszych interesariuszy”. – Opowiadał Alessandro Profumo, CEO Leonardo.

Pierwszy Zintegrowany Raport Roczny Leonardo ma na celu zaprezentowanie w pojedynczym dokumencie pełnego, mierzalnego oraz transparentnego obrazu wartości generowanej przez Spółkę, łącząc wyniki finansowe z informacjami dotyczącymi czynników środowiskowych, w zakresie odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego.

Zintegrowany Raport Roczny Leonardo pokazuje strategie rozwoju oraz uzyskane wyniki, a także to, jak spółka tworzy innowacyjne rozwiązania wspólnie ze swoimi partnerami w całym łańcuchu dostaw i poprzez ekosystem badań naukowych, a także to, jak koncern odpowiedzialnie działa w państwach, w których jest obecny, i to, jak wykorzystuje cały swój kapitał, zarówno finansowy jak i nie-finansowy. Tym samym koncern Leonardo wzmacnia swoją koncentrację na zrównoważonym rozwoju w ramach wizji na następną dekadę wyrażoną w Planie Strategicznym Be Tomorrow – Leonardo 2030, który nakreśla priorytety strategiczne leżące u podstaw ścieżki wiodącej do innowacji i zrównoważonego rozwoju.

W 2020 roku Grupa Leonardo sprostała skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w ramach scenariusza, który był niezwykły i bezprecedensowy, dzięki sile i dywersyfikacji swojego portfolio produktów i rozwiązań oraz swojej szerokiej obecności na całym świecie. Chociaż pandemia Covid-19 wywarła wpływ na pozycję finansową i wyniki w 2020roku, podstawy i perspektywy działalności w perspektywie średnio- i długofalowej pozostały niezmienione. Pomimo poważnego kryzysu, który uderzył w sektor lotnictwa cywilnego oraz jego głównych graczy, koncern Leonardo dowiódł ponownie swojej odporności ponieważ jego wyniki sprzedaży były na takim poziomie, jak w poprzednim roku, jednocześnie korzystając z dużych zamówień ze strony krajowych klientów w sektorze rządowym i wojskowym.

Nawet jeśli chodzi o przychody, działania podjęte w celu ograniczenia skutków wynikających z działań rządowych na rzecz ograniczenia swobody przemieszczania się i kroków podjętych dla ochrony zdrowia, oprócz zwiększonej produkcji w ramach programów w sektorze obronnym, zarówno w pionie lotniczym, jak i śmigłowcowym i elektronicznym, sprawiły, że wynik był praktycznie taki sam, jak w 2019 roku, tym samym rekompensując znaczny spadek tempa produkcji narzucony przez głównych klientów lotniczych, czyli firmy Boeing, Airbus i ATR.

Co prawda działania mające na celu przywrócenie pełnego wolumenu działalności oraz zagwarantowanie redukcji kosztów sprzyjały wynikom przemysłowym i rentowności, ale negatywny wpływ wywarło na nie spowolnienie odnotowane w pierwszej fazie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz niższy popyt w sektorze lotnictwa cywilnego, który miał szczególnie negatywny wpływ na Pion Struktur Lotniczych, produkcję śmigłowców w sektorze cywilnym oraz ATR JV, które mocno ucierpiały na skutek spadku popytu ze strony operatorów w tym sektorze.

I wreszcie przepływy gotówkowe, chociaż dotknięte niższymi przychodami spowolnieniem wywołanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, odnotowały lekko dodatnie wartości dzięki wyjatkowo wysokiemu poziomowi przychodów w ostatnim kwartale 2020 r. Dług netto Grupy pozostał stabilny na poziomie z 2019 roku.

Nowe zamówienia miały wartość 13.754.000.000 euro, dzięki czemu spodziewany spadek wywołamy skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w stosunku do poprzedniego roku został ograniczony do zaledwie 2,5 proc. To wynikało z uzyskania dużych zamówień od krajowych klientów w sektorach wojskowych i rządowych oraz – bardziej ogólnie – z dobrych wyników we wszystkich sektorach, co potwierdziło dobre pozycjonowanie produktów i rozwiązań Grupy na rynkach docelowych, umożliwiające zrównoważenie efektów spadku popytu w sektorze lotnictwa cywilnego oraz opóźnień w realizacji kampanii eksportowych wynikających z ograniczenia działań sprzedażowych z powodu pandemii.

Portal Informacyjny /KAM/ 11.03.2021

https://centrum-informacji.com/leonardo-zadowolony-z-wynikow/