Wiadomości

Kto studiuje i kto wykłada w Polsce?

 

Studia w Polsce cieszą się dużą popularnością wśród cudzoziemców. W roku akademickim 2019/20 studiowało ich ponad 78.000. Zdecydowaną większość studentów pochodzących z innych państw stanowią Ukraińcy, prawie 50 proc. W pierwszej trójce państw, których obywatele studiują w Polsce, znajdują się także Białoruś i Indie. 75 proc. wszystkich cudzoziemców, którzy kształcą się na naszych uczelniach, pochodzi zaledwie z 9 krajów.

 

Start-upy, edukacja i nauka dla przemysłu.

 

Szczegółowe dane zawiera na temat studentów zawiera raport „Struktura pochodzenia i języki kształcenia cudzoziemców na uczelniach w Polsce”, opracowany przez badaczy z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

 

„Poziom polskich uczelni jest na wysokim poziomie. Posiadają one atrakcyjną i zróżnicowaną ofertę edukacyjną. Dostrzegają to także obywatele z innych państw i decydują się na studia w Polsce. Cieszy mnie to, gdyż sam prowadzę zajęcia ze studentami. Z raportu „Struktura pochodzenia i języki kształcenia cudzoziemców na uczelniach w Polsce”, który opracował zespół Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej, wynika, że liczba cudzoziemców studiujących w Polsce pomiędzy 2012 a 2019 rokiem wzrosła prawie czterokrotnie. W roku akademickim 2019/20 współczynnik umiędzynarodowienia wyniósł 6,5 proc.” – Wyjaśnia dr inż. Jarosław Protasiewicz – Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

 

Większość cudzoziemców wybiera kształcenie na uczelniach publicznych, jednak w ostatnich latach najszybciej zwiększał się udział studentów zagranicznych, którzy wybrali placówki niepubliczne. Na tych uczelniach w roku akademickim 2019/20 cudzoziemcy stanowili prawie 12 proc. ogółu studentów. Największy ich udział w placówkach niepublicznych zaobserwowano na stacjonarnych studiach II stopnia, wyniósł on aż ponad 46 proc.

 

https://centrum-informacji.com/stypendysci-powiatu-pilskiego/

 

Niezmiennie od wielu lat w szkolnictwie wyższym w Polsce można zaobserwować stały trend, ok. 50 proc. wszystkich studentów z innych państw stanowią Ukraińcy. W roku akademickim 2019/20 studiowało ich ponad 39.000. Drugą nacją są Białorusini – ponad 8.300 (11 proc.). Kolejne pozycje zajmują Indie – ponad 3.300 (4,3 proc.) i Turcja – ponad 1.700 (2,2 proc.). Biorąc pod uwagę państwa Europy Zachodniej, najwięcej studentów, którzy kształcą się w Polsce, pochodzi z Norwegii i Niemiec, po ok. 1.400 osób (1,8 proc.) z każdego z tych państw. Co ciekawe, zauważalny jest duży wzrost zainteresowania ofertą studiów w Polsce wśród państw Azji Środkowej i Kaukazu. W roku akademickim 2019/20 kształciło się w Polsce ponad 1.300 studentów (1,7 proc.) z Kazachstanu i ponad 1.200 (1,6 proc.) z Azerbejdżanu. Najbardziej jednak na polskich uczelniach zwiększyła się liczba obywateli Uzbekistanu. W roku akademickim 2019/20 wzrosła ona prawie o połowę w porównaniu z 2018/19 i przekroczyła 1.000 studentów (1,3 proc.).

 

Warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy I a II stopniem kształcenia oraz jednolitymi studiami magisterskimi. Zauważalna jest dominacja Ukraińców i Białorusinów na studiach I stopnia, stanowią oni aż 71,5 proc. wszystkich cudzoziemców. Homogeniczna struktura państw pochodzenia studentów na studiach licencjackich i inżynierskich jest najsilniej zaznaczona. Uwzględniając dodatkowo osoby z Indii i Turcji, otrzymamy aż 75 proc. wszystkich cudzoziemców na studiach I stopnia. Współczynnik umiędzynarodowienia tego poziomu wynosi 6,3 proc. Natomiast na studiach II stopnia większy jest udział studentów z Indii, Azerbejdżanu i Chin. 75 proc. wszystkich zagranicznych studentów na studiach uzupełniających magisterskich pochodzi już nie z czterech, a z sześciu państw. Nadal dominuje Ukraina, jednak drugie są Indie, wyprzedzając kolejno Białoruś, Azerbejdżan, Turcję i Chiny. Współczynnik umiędzynarodowienia studiów II stopnia wynosi 6,5 proc., co oznacza, że jest równy średniej dla ogółu studiów wszystkich poziomów w Polsce.

 

„Opracowany przez Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej raport „Struktura pochodzenia i języki kształcenia cudzoziemców na uczelniach w Polsce” zawiera ciekawe dane, które pokazują znaczne różnice na poszczególnych poziomach studiów. Największe zróżnicowanie studentów zagranicznych zaobserwowano wśród osób wybierających jednolite studia magisterskie. Współczynnik umiędzynarodowienia wynosi 8 proc. Na tym poziomie kształcenia znaczący jest udział osób pochodzących z Norwegii, Niemiec, Tajwanu oraz Szwecji.” Wyjaśnia dr Aldona Tomczyńska, lider Zespołu Data Science w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. – „Na studiach jednolitych magisterskich Ukraina nadal zajmuje pierwszą pozycję, lecz liczba studentów z tego państwa stanowi jedynie niecałe 22 proc. Białoruś jest szósta, a cudzoziemców z państw kaukaskich w ogóle nie ma w pierwszej dziesiątce. W ramach jednolitych studiów magisterskich wśród studentów zagranicznych największą popularnością cieszą się kierunki medyczne. Chciałabym dodać, że obecnie pracujemy już nad raportem, który będzie zawierał dane za rok akademicki 2020/2021 r., co pozwoli nam zobrazować wpływ pandemii COVID-19 na umiędzynarodowienie studiów. Raport ten opublikujemy na platformie RAD-on i przedstawimy już w kwietniu, w trakcie konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, którą organizuje Fundacja Perspektywy.” – Dodaje dr Aldona Tomczyńska, lider Zespołu Data Science w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Polskie uczelnie zatrudniają także naukowców z innych państw. W roku akademickim 2019/20 na 98.610 nauczycieli akademickich ogółem, 2.343 stanowiły osoby z innych państw. Wskaźnik umiędzynarodowienia jest więc ok. 3 razy niższy niż w przypadku studentów i wynosi 2,4 proc. Niemal 30 proc. wszystkich nauczycieli z innych państw stanowili Ukraińcy. Wśród zagranicznej kadry akademickiej znajdowały się także osoby pochodzące z Niemiec (6 proc.), Włoch (5 proc.), Słowacji (4 proc.), Białorusi (4 proc.), Wielkiej Brytanii (4 proc.), Rosji (4 proc.), Czech (3 proc.), Hiszpanii (3 proc.) oraz Indii (3 proc.).Najwięcej cudzoziemców zatrudniały na stanowisku nauczyciela akademickiego Uniwersytet Warszawski (223 osoby), Uniwersytet Jagielloński (166 osób) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (152 osoby). Te trzy uczelnie publiczne odpowiadały łącznie za 23 proc. zatrudnienia kadry zagranicznej w Polsce w 2019/20 roku.

 

https://centrum-informacji.com/stypendysci-beda-sie-uczyc-w-usa/

 

Raport „Struktura pochodzenia i języki kształcenia cudzoziemców na uczelniach w Polsce” dostępny jest na platformie RAD-on: https://radon.nauka.gov.pl/analizy/cudzoziemcy. Opracowanie raportu: dr Aldona Tomczyńska, Adam Müller, Konrad Zwierowicz, Zespół Data Science, LaboratoriumBaz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) to interdyscyplinarny instytut naukowy i lider w tworzeniu oprogramowania systemów informatycznych dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Posiada wiedzę o prawie każdym polskim naukowcu, jego projektach czy aparaturze badawczej. Gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. OPI PIB tworzy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz wykorzystywane w celach komercyjnych.

 

Główne obszary badań prowadzonych w instytucie to: algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCT), systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja.

 

W działalności badawczej Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczegostawia na interdyscyplinarność. Instytut prowadzi badania w siedmiu laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin. Poza ekspertami od technologii informatycznych w zespole OPI PIB pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy i psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i napędza innowacyjność.

 

https://opi.org.pl/

 

Sławomir Rybka

Portal Informacyjny 02.04.2021