Wiadomości

Jak skutecznie odciąć zasilanie finansowe reżimu w Moskwie

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości wobec ustawy o krajowej liście podmiotów objętych sankcjami.

Zbrodnicza wojna prowadzona przez Rosję przeciwko wolnej, niepodległej Ukrainie, musi spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzią wolnego świata. Ważnym działaniem, mającym na celu powstrzymanie agresora, jest uderzenie sankcjami ekonomicznymi w ludzi stanowiących finansowe zaplecze reżimu w Moskwie. Dlatego dobrze, że Rząd przygotował projekt ustawy o krajowej liście podmiotów objętych sankcjami, także takich, których do tej pory nie było na listach unijnych.

Decyzję w sprawie wpisu na krajową listę sankcyjną będzie wydawał minister właściwy ds. wewnętrznych z urzędu lub na uzasadniony wniosek określonego, zamkniętego katalogu wnioskodawców – służboraz podmiotów nadzorujących rynek. Konsekwencją wpisu na listę będzie zamrożenie i zakaz otrzymywania zasobów finansowych i gospodarczych oraz wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówień publicznych podlegających ustawie – Prawo zamówień publicznych.

Przesłanką wpisania na listę będzie stwierdzenie, że osoba lub podmiot dysponują środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi, bezpośrednio lub pośrednio wspierając agresję Rosji na Ukrainę lub są bezpośrednio związane z takimi osobami lub podmiotami lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu posiadanych przez nie środków finansowych, funduszy i zasobów gospodarczych.

Zwracamy uwagę, że nieostre i szerokie przesłanki wpisu na listę rodzą ryzyko błędnego umieszczenia na liście sankcyjnej. Ryzyko takiego błędu jest tym większe, że projektowana ustawa przewiduje modelowe postępowanie inkwizycyjne.

Tymczasem, chociaż wojna w bliskim sąsiedztwie Polski uzasadnia tak radykalne rozwiązania, to wobec poważnych reperkusji wpisu na listę należy zapewnić minimalne gwarancje proceduralne. Jest bowiem jasne, że im bardziej niedookreślone przesłanki decyzji organu, tym większe pole do błędnych decyzji.

Dlatego projektowana ustawa powinna przewidywać możliwość zajęcia stanowiska przez podmiot, który ma być umieszczony na liście, a także procedurę odwoławczą w trybie administracyjnym. Nawet najkrótszy, kilkudniowy, termin umożliwi wykazanie oczywistego błędu. Nadzwyczajne rozwiązania ustawowe nie mogą obejmować przedsiębiorców, którzy nie powinni znaleźć się na liście.

Zamieszczenie na liście o kilka dni później nie osłabi zamierzonych sankcji, a uchroni przed wykorzystaniem ewentualnych nieścisłości i błędów do podważania ich słuszności. Ponadto, mechanizm wysłuchania zainteresowanego pozwoli uchronić podmioty niezaangażowane we wspieranie reżimu w Moskwie przed poważnymi konsekwencjami zarówno samych przedsiębiorców, jak i ich pracowników i kontrahentów.

Nasz apel nie zmienia naszego poparcia dla poszerzenia i wzmocnienia sankcji przez polskie władze, w stosunku do sankcji  już nałożonych przez Unię Europejską.

Powyższy List otwarty Rady Przedsiębiorczości podpisali: Marek Kłoczko – Krajowa Izba Gospodarcza, Marek Kowalski – Federacja Przedsiębiorców Polskich, Jolanta Jaworska – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – ABSL, Maciej Witucki – Konfederacja Lewiatan, Wojciech Kostrzewa – Polska Rada Biznesu, Rafał Baniak – Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Marek Goliszewski – Związek Pracodawców Business Centre Club, Krzysztof Pietraszkiewicz – Związek Banków Polskich i Jan Gogolewski – Związek Rzemiosła Polskiego

Warszawa, 5 kwietnia 2022 r.

Rada Przedsiębiorczości to forum współpracy przedstawicieli największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców w Polsce.

Pierwotnie powołana 17 listopada 2003 r. Sztandarowymi osiągnięciami Rady Przedsiębiorczości było obniżenie podatku CIT dla przedsiębiorców z 32 proc. do 19 proc. (co zwiększyło przychody Skarbu Państwa z tego tytułu o 30 proc.) oraz ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej.

24 marca 2020 r. Rada Przedsiębiorczości została reaktywowana, w celu ratowania polskiej gospodarki zagrożonej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i recesją. Członkami Rady Przedsiębiorczości są: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego. Łącznie reprezentują oni 328.280 pracodawców, którzy zatrudniają 8.000.000 pracowników.

Do tej pory Rada Przedsiębiorczości ogłosiła następujące stanowiska i apele: Apel Rady Przedsiębiorczości do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Elżbiety Witek, Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Tomasza Grodzkiego, Premiera Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Mateusza Morawieckiego; Apel Rady Przedsiębiorczości: Tarcza Antykryzysowa 2.0; Apel Rady Przedsiębiorczości: Ingerencja w prawo własności prywatnej przed wyrokiem sądu nie może mieć miejsca; Apel Rady Przedsiębiorczości: Tylko wspólnie możemy uratować polską gospodarkę; Apel Rady Przedsiębiorczości do Ursuli von der Leyen; Apel Rady Przedsiębiorczości ws. ograniczenia akwizycji spółek; Apel Rady Przedsiębiorczości ws. zakazu handlu w niedzielę; Apel Rady Przedsiębiorczości przeciwko projektowi przepisów dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego; Apel Rady Przedsiębiorczości do kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie wsparcia budownictwa mieszkaniowego; Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie płacy minimalnej; Apel Rady Przedsiębiorczości ws. konfiskaty prewencyjnej; Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie pomysłu rozszerzenia katalogu podatników CIT; Protest Rady Przedsiębiorczości przeciwko działaniom prokuratury i organów ścigania wobec przedsiębiorców; Stanowisko Rady Przedsiębiorczości: Ratujmy wspólnie miejsca pracy!; Stanowisko Rady Przedsiębiorczości: w związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny; Stanowisko Rady Przedsiębiorczości: Polska nie może blokować przyjęcia nowego budżetu Unii Europejskiej; Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. konfiskaty prewencyjnej; Apel Rady Przedsiębiorczości: Wbrew polskiej racji stanu, bez pieniędzy i bez sojuszników. Stanowcze NIE dla odrzucenia unijnego budżetu; Apel Rady Przedsiębiorczości do liderów Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina w sprawie zmian w podatku od niektórych instytucji finansowych; Stanowisko Rady Przedsiębiorczości: Rekompensaty dla firm dotkniętych pandemią (Tarcza 4 i 6);  Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. projektu opodatkowania przychodów z reklam; Apel Rady Przedsiębiorczości o uregulowanie pracy zdalnej w sposób elastyczny; Stanowisko Rady Przedsiębiorczości: Gospodarcze konsekwencje opóźnienia implementacji europejskiej dyrektywy restrukturyzacyjne; Apel Rady Przedsiębiorczości w związku z udziałem partnerów gospodarczych w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy; Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie konieczności tworzenia odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych dla funkcjonowania sektora bankowego w Polsce; Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie gospodarowania odpadami; Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie ws. warunków funkcjonowania sektora bankowego w Polsce; Uwagi Rady Przedsiębiorczości do rządowego projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO); Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie tarcz finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie zniesienia obostrzeń; Apel Rady Przedsiębiorczości o współpracę przy tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy, Apel Rady Przedsiębiorczości w związku z organizacją prac Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Uwagi Rady Przedsiębiorczości do Polityki Energetycznej Polski 2040; Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

Portal Informacyjny /DEC/ 7.04.2022