Wiadomości

I Kongres ESG – ministrowie i eksperci mają pierwsze rekomendacje dla ESG

 

Uelastycznienie form pracy z uwzględnieniem pracy zdalnej i zatrudnienia w niepełnym wymiarze, standardy zachęcające do zatrudniania osób starszych, niepełnosprawnych, a także konieczność wprowadzenia usprawnień w urzędach i przestrzeni publicznej, by w pełni wykorzystać ich potencjał na rynku pracy, zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych – to tylko część rekomendacji, dotyczących wdrożenia standardów ESG w Polsce, które wypracowano, podczas sesji inauguracyjnej I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG w styczniu 2022 roku w Warszawie.

 

https://centrum-informacji.com/i-kongres-esg-liderzy-zrownowazonego-rozwoju-na-rzecz-ekosystemu-esg/

 

W panelu „Polska w kierunku ESG – jak standardy zrównoważonego rozwoju wpłyną na politykę państwa w zakresie rozwoju, edukacji, polityki społecznej i ochrony środowiska”, który zainaugurował obrady I Kongresu ESG uczestniczyli: Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Dyrektor Centrum GovTech, a także Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, Olga Semeniuk – Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Barbara Socha – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich, Anna Zalewska – Członkini Parlamentu Europejskiego, Członkini Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

 

Barbara Socha – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej postrzega wdrażanie ESG jako ogromną szansę, by wpłynąć na kształt tych standardów w Rzeczpospolitej Polskiej. Jej zdaniem, można zaproponować państwom europejskim nowe rozwiązania w tym zakresie. Jednak, w krótkiej perspektywie, kluczowy dla Rzeczpospolitej Polskie jest aspekt społeczny, poprzez działania aktywizujące różne obszary rynku pracy, m.in. kobiety czy osoby z niepełnosprawnościami.

 

„Warto wprowadzić do raportowania ESG dwa elementy. Pierwszą byłby współczynnik osób zatrudnionych na czas określony. W Polsce mamy obecnie bardzo wysoki odsetek pracujących w takiej formule, która z ich perspektywy jest niestabilna.” – Uważa Barbara Socha – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej. – „Drugim elementem byłoby rekomendowanie i promowanie uelastycznienia form pracy – z uwzględnieniem pracy zdalnej i zatrudnienia w niepełnym wymiarze. To pomogłoby aktywizować ogromną rzeszę ludzi, którzy mają obecnie do wyboru głównie dwie przeciwstawne propozycje: praca w pełnym wymiarze godzin lub pozostawanie poza rynkiem pracy. Taką grupą są na przykład młode kobiety, chcące poświęcić się opiece nad dzieckiem, które nie osiągnęło jeszcze wieku przedszkolnego.” – Przekonuje Barbara Socha – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

 

10 lat Instytutu Biznesu

 

Prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że spośród ponad 70.000 skarg, które każdego roku wpływają do Biura Rzecznika Rzecznika Praw Obywatelskich, pojawiają się takie, które są mogłyby zostać rozwiązane przez wdrożenie standardów ESG. – „Wśród skarg można trzy główne grupy, związane z obszarem ESG. Po pierwsze ageizm. Osoby starsze spotykają się z problemami w funkcjonowaniu w środowisku pracy. To wymaga określenia standardów, zachęcających do przedłużania zatrudnienia osób starszych, a także ich zatrudniania. Drugim obszarem jest luka płacowa i niedostateczny udział kobiet w stanowiskach kierowniczych. Kobiety stanowią zaledwie 16 procent członków rad nadzorczych, w zarządach spółek stanowią zaledwie 13 procent, a zaledwie 6 procent prezesów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych to kobiety.” – Zauważa prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Trzecim obszarem, wskazywanym przez RPO są kwestie związane z obecnością osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. – „Mamy dużo regulacji, które zachęcają do zatrudniania, ale czasem brak usprawnień w urzędach czy przestrzeni publicznej sprawiają, że nie wykorzystujemy w pełni całego ich potencjału na rynku pracy.

 

Damian Kuraś: Polska potrzebuje zielonej energii

 

Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Dyrektor Centrum GovTech a także Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej podkreśliła, że zagadnienia z obszaru oświaty są ważne w zrównoważonym rozwoju. – „ Wszystko zaczyna się w szkole. Rozwijamy polską edukację. Każdego roku wzrasta subwencja oświatowa, w przyszłym roku wyniesie ona już ponad 60.000.000.000 złotych. Realizujemy też projekt Laboratoria Przyszłości, dzięki któremu do szkół we wszystkich zakątkach Polski dociera nowoczesny sprzęt, tak by każde dziecko miało równe szanse na zajęcia z najnowszymi technologiami. Rozwijamy również infrastrukturę, np. dzięki setkom milionów złotych przeznaczonych na realizację „Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. – Wyjaśniała Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Dyrektor Centrum GovTech a także Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej. – „Także nowy przedmiot Biznes i Zarządzanie będzie zawierał maksymalnie dużo praktyki. Nauczyciele mają odpowiednie kompetencje, jesteśmy w stanie przygotować ich do takiego formatu przedmiotu, który będzie zawierał dużo elementów pracy projektowej, grywalizacji, czy symulacji prowadzenia działalności gospodarczej. Potrzebujemy dobrych managerow, ale też osób znających zasady pracy projektowej. Na studiach Master of Business Administration również uczy się na case’ach – takie podejście może być realizowane także w polskich szkołach.” – Tłumaczy Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Dyrektor Centrum GovTech a także Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej.

 

Do roli edukacji w zrównoważonym rozwoju nawiązała również Olga Semeniuk–Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. – „Realizujemy strategię wykorzystania potencjału współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem edukacji. Tworzymy nową ustawę o kształceniu rzemieślniczym, by rozszerzyć definicję pracownika młodocianego na pracownika zawodowego. Nadajemy nowe kierunki kształcenia, chcemy, by polska gospodarka mogła wykorzystać szansę rozwoju w nowych wąskich dziedzinach, takich jak astronautyka, czy nowe obszary fizyki. To da nam możliwość – we współpracy z dużymi partnerami – dalszego zwiększania, już znaczącej, roli Polski w europejskich łańcuchach dostaw i tworzeniu technologii przyszłości. – Wyjaśniła Olga Semeniuk –Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Zielony Ład zbadany przez Raport CSR

 

Anna Zalewska – Członek Parlamentu Europejskiego i była minister edukacji podkreśliła, że kwestie zrównoważonego rozwoju wymagają edukacji społecznej.  – „W dyskusji publicznej pojawiają się sformułowania, że „człowiek musi”, czy „przedsiębiorstwa muszą” realizować działania w obszarze ESG. Jednak bez człowieka zainteresowanego zrównoważonym rozwojem nie można realizować takich działań. Pokazywanie społeczeństwu, że będzie musiało ponieść koszty transformacji w formie podatków czy nowych opłat nie jest właściwą drogą. Potrzeba sprawiedliwego i uczciwego rozłożenia tych kosztów pomiędzy tych, którzy odpowiedzialni są za zanieczyszczanie środowiska.” – Uważa Anna Zalewska – Członek Parlamentu Europejskiego i była minister edukacji.

 

Kongres jest inicjatywą liderów zrównoważonego rozwoju – organizacji i środowisk chcących wspólnie, na zasadach równości i partnerstwa, pracować na rzecz stworzenia w Polsce środowiska przyjaznego dla realizacji idei ESG, zarówno w sferze prawnej, jak i edukacyjnej. Wśród dyskutantów nie zabrakło znakomitych ekspertów, reprezentujących instytucje publiczne, instytuty badawcze, organizacje społeczne, think tanki i świat biznesu.

 

Na zakończenie panelu „Polska w kierunku ESG – jak standardy zrównoważonego rozwoju wpłyną na politykę państwa w zakresie rozwoju, edukacji, polityki społecznej i ochrony środowiska, zgromadzeni na I Kongresie ESG przedstawiciele przedsiębiorstw, organizacji i instytucji wspólnie podpisali list intencyjny na rzecz wdrażania ESG w Polsce. „Chcemy, by ESG było punktem wyjścia do nauki tej odpowiedzialności i jej promowania w bezpośrednim otoczeniu. Tylko wspólnie możemy podjąć działania, które zatrzymają proces degradacji środowiska naturalnego i które uświadomią nam wszystkim, że to, w jakim świecie będą żyły nasze dzieci i wnuki, leży w naszych rękach. Dlatego tak ważne jest budowanie wspólnoty opartej na szacunku i różnorodności oraz zdolnej do odpowiedzi na nowe wyzwania społeczne” – podkreślono w liście. Dokument podpisali: Barbara Socha – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich, Urszula Jóźwiak – Prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Natalia Witkowska – Redaktor Naczelna RaportCSR.pl, prof. Piotr Stankiewicz – Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz, Krzysztof Krystowski – Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Karolina Opielewicz – Członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, Witold Solski – Przewodniczący Komisji Krajowej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”.

 

https://centrum-informacji.com/ambasadorzy-i-certyfikaty-jakosci-instytutu-biznesu/

 

Organizatorem I Kongresu ESG jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu ESG jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Rzeczpospolitej Polskiej, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania. Partnerami honorowymi I Kongresu ESG są: Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik Praw Obywatelskich; partnerami merytoryczni: Platforma Przemysł Przyszłości, Instytut Staszica, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”, PRME Chapter Poland, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Centrum Oceny Technologii Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Instytut Biznesu, Związek Banków Polskich, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, UN Global Compact Network Poland, PGE Polska Grupa Energetyczna, Bank Ochrony Środowiska, partnerem inicjatywy ESG: Polski Koncern Naftowy Orlen; partnerem strategicznym: Żabka Polska, partnerami: Diaverum, Grupa Lux Med, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Bank Gospodarstwa Krajowego; partnerami wspierającymi: Amazon, Bio Planet, GRANNA, Huawei, Yope, partnerami medialnymi: Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Business Insider Polska

 

Portal Informacyjny /ART/ 28.01.2022