Wiadomości

Fundusze unijne pomagają zachować równowagę w przyrodzie

Zmiany klimatu powodują nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych. W Polsce obserwujemy występowanie zarówno długich okresów suszy, jak i nagłych opadów prowadzących do wezbrań rzek. Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) intensywnie wspiera działania na rzecz zrównoważonego gospodarowania wodami, które przyczyniają się do zmniejszenia skutków zarówno powodzi, jak i suszy. Tylko na inwestycje w sześć projektów przeciwpowodziowych z funduszy UE przeznaczyliśmy prawie 1,5 mld zł.

– Fundusze unijne pomagają nam przeciwdziałać zmianom klimatu. Przykładem takiego działania jest wsparcie dla projektów, które pozwalają na zrównoważone gospodarowanie wodami. Powódź, podobnie jak susza jest  zjawiskiem, które ma nie tylko konsekwencje dla środowiska, ale oddziałuje też na społeczeństwo i gospodarkę – podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ochrona przeciwpowodziowa

Z funduszy unijnych wspieramy inwestycje mające na celu zmniejszenie skutków powodzi. W ramach POIiŚ realizowane są projekty polegające między innymi na budowie suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz budowie lub modernizacji wałów przeciwpowodziowych.

Obecnie trwa sześć  strategicznych inwestycji przeciwpowodziowych, których łączna wartość to około 3,25 mld zł. Ponad 1,48 mld zł z tej kwoty to wkład UE. Beneficjentem tych środków jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wrocław bezpieczny

Jedną z kluczowych inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, a zarazem największą tego typu w skali kraju, jest budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, który osiągnął funkcjonalność przeciwpowodziową w styczniu tego roku.

Zbiornik Racibórz, wraz z zakończoną modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego, będzie stanowić kompleksowe zabezpieczenie Wrocławia i terenów przyległych. W okresie zagrożenia powodziowego na Odrze zbiornik będzie w stanie przejąć około 185 milionów metrów sześciennych wody i w ten sposób zredukować falę powodziową. Zbiornik zapewni ochronę przed powodzią dla mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Wartość całkowita projektu to prawie 2 mld zł, z czego ponad 667 mln zł to wkład UE.

Trzy projekty unijne na Odrze i Wiśle

Przy wsparciu środków unijnych POIiŚ w ramach projektu w dorzeczu Odry i Wisły  realizowane są trzy inwestycje.  Jedna z nich ma zapewnić ochronę przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Kłodzka. W ramach projektu budowane są cztery suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Ze środków UE na ten cel trafi ponad 369 mln zł. Ochronę przeciwpowodziową Sandomierza ma zapewnić inwestycja polegająca na kompleksowych pracach na różnych odcinkach wałów, tak by możliwie najskuteczniej ochronić przed skutkami powodzi mieszkańców gmin Sandomierz, Samborzec i Koprzywnica. Wsparcie unijne na ten cel to ponad 168 mln zł.  Trzeci projekt będzie chronił przed powodzią Słubice. W jego ramach zostaną wzmocnione istniejące wały przeciwpowodziowe Odry oraz wybudowane nowe. Na realizację tych zadań ze środków unijnych POIiŚ trafi prawie 104 mln zł.

Węzeł Oświęcimski

Strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Małopolski, ale także regionu śląskiego, mają prace przeciwpowodziowe prowadzone na Węźle Oświęcimskim. Tereny Oświęcimia oraz  cała powierzchnia, czyli 171 ha, Muzeum Auschwitz-Birkenau zostaną zabezpieczone przed powodzią. Wsparcie unijne POIiŚ na realizację tej inwestycji to kwota ponad 66,57 mln zł.

Prace planistyczne

– Fundusze europejskie, obok działań inwestycyjnych, wspierają także prace nad strategicznymi dokumentami, niezbędnymi dla zrównoważonego gospodarowania wodami. Łącznie w ramach POIiŚ zwarto 11 takich umów na ponad 165 mln zł – zaznacza minister Jarosińska-Jedynak.

W ramach realizowanych projektów POIiŚ, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dokonało między innymi przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Aktualizowane są również mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, które stanowić będą podstawę do opracowania aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Małgosia Głowacka

Portal Informacyjny / 04.06.2020