Wiadomości

Ferrero na drodze zrównoważonego i przejrzystego rozwoju

Portal Informacyjny: Grupa Ferrero opublikowała 15. Raport zrównoważonego rozwoju za rok finansowy 2022/23. Informuje w nim o swoich najnowszych postępach w tej sprawie. 

Co to jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój, trwały i zrównoważony rozwój, ekorozwój, także ogólniej: zrównoważoność to doktryna ekonomii, zakładająca jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, w przeciwieństwie do tzw. „żelaznej reguły ekonomii”, która za jedyny imperatyw uznaje wyłącznie zysk. W języku potocznym pojęcie zrównoważanego rozwoju zyskuje, w zależności od kontekstu, nieco inne znaczenia: często używane jest jako synonim zachowań „proekologicznych”, zaś w środowiskach biznesowych bywa utożsamiane z sukcesem i innowacyjnością.

Zrównoważony rozwój oznacza, że wzrost gospodarczy powinien prowadzić do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego), wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji) oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego, m.in. poprzez ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska i ochronę zasobów przyrodniczych.

Co to jest zrównoważony rozwój w relacjach międzynarodowych?

Zrównoważony rozwój leży w polu zainteresowań wielu organizacji międzynarodowych. Należą do nich m.in.: Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, (UNEP), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Zrównoważony rozwój stanowi ważny element systemu prawa międzynarodowego. Do najważniejszych dokumentów prawnomiędzynarodowych, ujmujących problematykę zrównoważonego rozwoju, należą: „Agenda 21” i „Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska”

Na czym polega zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej?

W Unii Europejskiej znajduje się w zakresie regulacji podejmowanych przez Parlament Europejski, Komisja Europejska i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. W Rzeczpospolitej Polskiej zasada zrównoważonego rozwoju zyskała rangę konstytucyjną – została zapisana w art. 5 Konstytucji RP, a definicja zrównoważonego rozwoju znalazła się w ustawie „Prawo ochrony środowiska”.

Jak zrównoważony rozwój realizuje Grupa Ferrero?

15. Raport zrównoważonego rozwoju za rok finansowy 2022/23 Grupy Ferrero pokazuje znaczne postępy przedsiębiorstwa w znaczących obszarach zrównoważonego rozwoju takich jak  ochrona środowiska, odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, promowanie odpowiedzialnej konsumpcji i wzmacnianie roli i pozycji ludzi.

Co sądzi Giovanni Ferrero – CEO Grupy Ferrero o zrównoważonym rozwoju?

„Grupa Ferrero jest świadoma kluczowej roli, jaką przedsiębiorstwo odgrywa w ochronie przyrody dla przyszłych pokoleń.” – Deklaruje Giovanni Ferrero – CEO Grupy Ferrero.– „Poprzez konkretne działania Grupa Ferrero udowodniła, że zrównoważony rozwój jest wpisany w długoterminową strategię Spółki. Wszystkie 4 filary zrównoważonego rozwoju Grupy Ferrero są podstawą każdej podejmowanej przez Spółkę decyzji strategicznej. W miarę jak Ferrero rozwija się i dywersyfikuje swoje portfolio, będzie kontynuować swoje długoterminowe partnerstwa, w szczególności te ukierunkowane na społeczności, w których działa i gdzie pozyskuje swoje surowce do produkcji. Wierzymy w znaczenie partnerstwa w osiąganiu oczekiwanych postępów, realizacji agendy społecznej i środowiskowej sektora, a wreszcie w tworzeniu wartości społecznej.” – Oświadcza Giovanni Ferrero – CEO Grupy Ferrero.

Czy Grupa Ferreroo zwiększa przejrzystości w całym łańcuchu dostaw podstawowych składników?

15. Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Ferrero za rok finansowy 2022/23 pokazuje, że Spółka nadal koncentruje się na działaniach na rzecz zwiększania przejrzystości w całym łańcuchu dostaw podstawowych składników, zgodnie ze swoim odpowiedzialnym podejściem do pozyskiwania surowców. W dokumencie można przeczytać m.in., że w łańcuchu dostaw orzechów laskowych Ferrero osiągnęło 90 proc. identyfikowalność surowca. Jest to znaczny wzrost, w porównaniu do 79 proc. osiągniętych w poprzednim roku 2021/22, uzyskany dzięki ciągłej współpracy z plantatorami, dostawcami, instytucjami, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi w celu promowania i udostępniania wiedzy o zrównoważonych praktykach rolniczych.

Co robi Ferrero w z zakresie problemu wylesiania?

We współpraca z partnerami Ferrero pomogła także przeciwdziałać złożonym wyzwaniom związanym z łańcuchem dostaw, takim jak wylesianie na obszarach, z których pozyskuje składniki produkcyjne. Przykładem jest wykorzystywanie mapowania satelitarnego do zwiększenia identyfikowalności kakao do poziomu plantacji do 93 proc. w roku 2022/23. 

Z kim współpracuje Grupa Ferrero w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Ferrero od wielu lat jest członkiem organizacji World Cocoa Foundation (WCF) i International Cocoa Initiative (ICI). Ta współpraca odegrała także znaczącą rolę w przyspieszeniu postępów w zwalczaniu przyczyn pracy dzieci i pracy przymusowej – twierdzą przedstawiciele grupy. Ferrero kontynuuje współpracę z organizacją Save The Children. Dzięki współpracy z 65 społecznościami w regionie Haut-Sassandra, w Republice Wybrzeże Kości Słoniowej, jednym z głównych państw pozyskiwania kakao, udało się dotrzeć do ponad 18.000 osób. Ferrero współpracuje również z organizacją Earthworm i Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP), odpowiednio, w łańcuchu dostaw oleju palmowego i w łańcuchu dostaw orzechów laskowych, aby wspierać odpowiedzialne praktyki pracy.

Jakie są osiągnięcia Grupy Ferrero w zakresie zrównoważonego rozwoju?

15. Raporcie zrównoważonego rozwoju Grupy Ferrero za rok finansowy 2022/23 można też dowiedzieć się o innych ważnych osiągnięciach, w tym m.in. o tym, że: obecnie 90,7 proc. opakowań Ferrero jest zaprojektowanych tak, aby nadawały się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania – jest to wzrost z 88,5 proc. w 2021/22; zmniejszono o20 proc. zużycie wody w zakładach Ferrero dzięki inicjatywom mającym na celu redukcję zużycia i ponowne wykorzystanie wody w stosunku do roku bazowego 2017/18 (9,6 proc. w porównaniu do roku 2021/2022).

Co to jest Ferrero?

Ferrero – włoskie przedsiębiorstwo, o światowym zasięgu produkujące słodycze (głównie na bazie czekolady), przekąski i napoje. Ta rodzinna spóka powstała w 1946 r.Mistrz cukierniczy, Pietro Ferrero rozwinął masowy system produkcji słodyczy. Pierwszym produktem Ferrero była Pasta Gianduja – czekolada orzechowa do smarowania, która była pierwowzorem produktu Nutella. Po pierwszym sukcesie przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek wiele znanych produktów. Największa ekspansja Ferrero na rynku nastąpiła latach 50. XX wieku, kiedy Spółka weszła ze swoimi produktami na rynki europejskie i pozaeuropejskie. 

Jakie są najważniejsze wartości przedsiębiorstwa Ferrero?

Lojalność i zaufanie

Stała uwaga skierowana na potrzeby konsumenta jest założeniem i podstawą polityki Ferrero, dążącej do maksymalnej przejrzystości i najwyższej jakości. Lojalność w stosunku do konsumentów oraz zaufanie, jakim obdarzają Oni codziennie Ferroro, kupując jego produkty, są mocnym zaczątkiem trwałego związku, który łączy. Podstawą zachowań i postaw, jakie przyjmuje przedsiębiorstwo w pracy, jest wzajemne zaufanie między kolegami, pełna dyspozycyjność i przejrzystość w stosunku do Grupy oraz w stosunku do całego otoczenia przedsiębiorstwa.

Szacunek i Odpowiedzialność

W oparciu o poszanowanie równości Ferrero daje szansę osobistego i zawodowego rozwoju i samorealizacji każdemu pracownikowi. W ten sposób przyczynia się także do rozwoju lokalnych społeczności, umacniając więź jaka łączy Społkę z miejscami, w których jest obecna.

Ferrero dokłada starań, aby unikać jakiejkolwiek dyskryminacji, w regulacjach stosunków pracy, we wszystkich spółkach Grupy, od samej chwili przyjęcia do pracy. Głównym celem strategii zatrudnienia Ferrero jest współpraca długoterminowa, której podstawami są rozwój zawodowy i system wynagradzania wyników. Spółka zapewnia swobodę zrzeszania się i rzeczywistego korzystania z prawa do negocjacji, przysługującego związkom zawodowym. 

Ochrona zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska są w centrum zainteresowania Grupy. Spółka zarządza swoimi zakładami poprzez racjonalne używanie zasobów wodnych, surowców, materiałów i energii, włącznie z jej odnawialnymi źródłami. Dąży do stałego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko we wszystkich jego formach, a zwłaszcza poprzez redukcję emisji spalin, eliminację niegospodarności i właściwą gospodarkę odpadami.

Ferrero popiera ochronę godności ludzkiej oraz całkowite i bezwzględne poszanowanie praw człowieka we wszystkich miejscach, w których działają spółki Grupy. Spółka popiera zakaz wykorzystywania pracy nieletnich i pracy przymusowej, na obszarze, na którym posiadamy wpływy, oraz w całym łańcuchu produkcyjnym, poprzez instrumenty prawne oraz utrzymywanie bliskich kontaktów ze społecznościami lokalnymi.

Uczciwość i rzetelność

Sposób komunikowania się ze światem zewnętrznym, łącznie z reklamą, Ferrero jest nacechowany poszanowaniem godności człowieka, rodziny i dziecka zgodnie z przyjętymi zasadami etycznymi i moralnymi. Opiera się na odpowiednim użyciu naszych produktów i dąży do promocji zdrowego trybu życia. Przekazy informacyjne (kampanie społeczne) Grupy skierowane do instytucji międzynarodowych, krajowych i lokalnych opierają się na solidnej wiedzy naukowej oraz intelektualnej uczciwości i przejrzystości zachowań i postaw.

Pasja do jakości, badań i innowacyjności

Celem Ferrero jest tworzenie produktów jedynych w swoim rodzaju, wykorzystujących innowacyjne badania i nowatorskie technologie produkcyjne, powstających w oparciu o nasze pomysły i konstrukcje. Działalność Grupy staje się ekscytującą przygodą, w której realizowane są pasje badawcze, dążąc do odkrywania nowych, nieznanych terytoriów, z dala od wąsko pojmowanych, tradycyjnych dyscyplin. Ferrero stosuje dopracowany system zapewnienia jakości i identyfikowalności produktów, chroniący organoleptyczne i odżywcze właściwości wykorzystywanych surowców.

Podstawą sukcesu Grupy jest staranna selekcja surowców najwyższej jakości, w które Spółka zaopatruje się w pełnym poszanowaniu ścisłych zasad dotyczących ich pochodzenia, zbioru i obróbki. W świetle rosnącego na całym świecie zainteresowania kwestiami bezpieczeństwa żywności, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, Ferrero ukierunkowuje swoją strategię rozwojową i inwestycje produkcyjne na tworzenie produktów o najwyższej jakości, sprawdzonych pod względem ich wartości odżywczej i porcjowania, tak aby można było włączyć ich spożycie w zbilansowaną dietę dzienną, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i rodziny.

Ferrero rozwijało się z pokolenia na pokolenie, dzięki zaangażowaniu osób, które go tworzą. Zaangażowanie to pozwala Spółce realizować cele biznesowe, nie tracąc przy tym z pola widzenia naszych zasadniczych wartości.

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość Ferrero wiąże w dużej mierze ze słowem „inicjatywa” – wartością, która zawiera w sobie cechy zaradności i operatywności. Inicjatywa to dla Spółki także impuls do maksymalizacji efektów. Różnica między znakomitą strategią a sukcesem leży w zdolności wytworzenia przejrzystej wizji, pro-aktywności we własnych przedsięwzięciach, terminowości i wzorowym wykonaniu

Grupa Ferrero osiąga takie sukcesy z racji swej trwałej i głęboko zakorzenionej kultury „nauki poprzez działanie”. Kluczowym elementem decydującym o trwałości modelu Ferrero jest kumulacja kompetencji technicznych i wiedzy na temat produktów, rynków i klientów, która prowadzi nas od „tworzenia wartości” do akcentowania „wartości tworzenia”.

Ferrero jest przedsiębiorstwem napędzanym wiarą w postęp i wyobrażeniem lepszego jutra. Świat należy do tych, którzy są żądni sukcesu i uznania, będąc jednocześnie zdeterminowanymi w swoim nieustannym dążeniu do doskonałości.

Jakie jest motto Fundacji Ferrero?

Ferrero utożsamia się z mottem: „Pracuj, twórz, dawaj”, sformułowanym i wprowadzonym przez Michele Ferrero (włoskiego przedsiębiorcę i w swoim czasie, najbogatszego Włocha, syna Pietro Ferrero), na samym początku działalności. Mówiąc ściślej, etykę działania Spółka zawsze przedkłada nad praktykę dobrego wrażenia. Jest to filozofia, która przyczyniła się do powstania i nadal stanowi inspirację dla: 

Fundacji Ferrero, która poprzez działalność społeczną i kulturalną utrzymuje żywe i stałe kontakty z emerytowanymi pracownikami Ferrero oraz umacnia więzi z lokalnymi społecznościami, wśród których jesteśmy obecni; 

Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero”, który oparty jest na zasadzie ponownego inwestowania pochodzących z niego zysków w celu polepszenia warunków życiowych społeczeństw krajów rozwijających się ze szczególnym uwzględnieniem dzieci;

całej Grupy Ferrero w codziennym zaangażowaniu w akcje z zakresu odpowiedzialności społecznej, które od zawsze towarzyszyły i towarzyszą naszemu sposobowi bycia i działania.

Historia Ferrero

W latach 60. i 70. XX wieku Ferrero otworzyło swoje biura w takich krajach jak Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Związek Australijski, Republika Ekwadoru czy Wolne Stowarzyszone Państwo Portoryko. 

60 lat kremu Nutella, produkowanego przez Ferrero

Publikacja „Ferrero. Raport zrównoważonego rozwoju 2023” zbiega się z jubileuszem jednej z kultowych marek Grupy Ferrero. W 2024 roku przypada 60 lat obecności na rynku kremu do smarowania z orzechami laskowymi i kakao – Nutella. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych smakołyków na świecie, który stoi za globalnym sukcesem Grupy Ferrero. Nutella to krem cukrowo-tłuszczowy z dodatkiem orzechów laskowych i kakao. Jest wykorzystywany do kanapek, ciastek, ciast (w tym tortów) i wielu innych słodkich wyrobów spożywczych. Światowy Dzień Nutelli jest obchodzony 5 lutego.

Cały dokument „Ferrero. Raport zrównoważonego rozwoju 2023” (obejmujący okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.) dostępny jest na stronie Grupy, pod linkiem: https://www.ferrerosustainability.com/int/pl/sustainability-reports

Czy Ferrero działa w Polsce?

Na początku lat 90. XX wieku Ferrero otworzyło swój oddział w Warszawie, w Polsce, a następnie w 1996 r. zakład produkcyjny w Belsku Dużym koło Grójca. W 2007 roku spółka Ferrero Polska Commercial rozbudowała filię w Belsku Dużym i jest to teraz jeden z największych zakładów Grupy w Europie. 

Ferrero w liczbach

  • Siedziba Grupy Ferrero mieści się w miejscowości Alba, w Piemoncie, w Republice Włoskiej. 
  • 32 zakłady produkcyjne, na 5 kontynentach, posiada Ferrero
  • 170 państw na świecie umożliwia sprzedać słodkości Ferrero, co sprawia, że są to najpopularniejsze wyroby cukiernicze na świecie
  • 33.000 osób pracuje w Ferrero
  • 365.000 ton Nutelli produkuje co roku Ferrero. 

Portal Informacyjny, gospodarka, /KAM/ 23.06.2024