Wiadomości

Dr. inż. Waldemar Humięcki – Przyjaciel XXX lecia AgroLigi

 

Odbyła się jubileuszowa XXX Gala konkursu AgroLiga. W wydarzeniu wzięli udział m. in. Ryszard Bartosik – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Halina Szymańska – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przedstawiciele władz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW).

Ogólnopolski konkurs AgroLiga organizowany jest od 1993 r. Składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap – wojewódzki organizowany jest przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, podczas którego wybierani są laureaci z poszczególnych województw. Drugi etap – ogólnopolski, przeprowadzany jest przez Redakcję Audycji Programu 1 Telewizji Polskiej i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Zwycięzcy z obu kategorii (Rolnicy i Firmy), w poszczególnych województwach, rywalizują między sobą o tytuł Krajowego Mistrza AgroLigii.

Celem konkursu AgroLiga jest wyłonienie Mistrzów Krajowych w kategoriach „Rolnicy’ i „Firmy”. Eliminacje odbywają się na szczeblach wojewódzkim i ogólnopolskim. Konkurs AgroLiga nagradza wyróżniających się rolników oraz najlepszych przedsiębiorców działających w branży rolno-spożywczej. Pozwala też na prezentację dorobku rolnictwa i przedsiębiorców, funkcjonujących w tym obszarze z poszczególnych województw.

Czy społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny się opłaca?

W Ogólnopolskim konkursie AgroLiga może wziąć udział każdy rolnik i przedsiębiorca, który spełni warunki odpowiednie dla danej kategorii. Do kategorii „Rolnicy’ kwalifikują się osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne spełniające warunki określone regulaminem. Do kategorii „Firmy” kwalifikują się wyłącznie przedsiębiorstwa, działające na rynku regionalnym i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Komisja Ogólnopolskiego konkursu AgroLiga przeprowadza analizę szeregu danych dotyczących poszczególnych kandydatów, pod uwagę są brane miedzy innymi zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, estetyka obejścia i otoczenia gospodarstwa lub przedsiębiorstwa.

Przez 30 lat organizowania Ogólnopolskiego konkursu AgroLiga uczestniczyło w nim w nim ok. 8.000 najbardziej przedsiębiorczych polskich rolników i agrofirm zajmujących się szeroko rozumianą obsługą polskiego rolnictwa. Kilkuset z nich zostało wyróżnionych i nobilitowanych na szczeblu centralnym bardzo cenionymi w środowisku rolniczym i agrobiznesowym tytułami Mistrzów, Wicemistrzów i Laureatów Krajowych AgroLigi w kategoriach Rolnicy i Firmy.

Powiększają się areały w dyspozycji gospodarstw rodzinnych

Od kilkunastu lat doroczne Gale AgroLigi, nad którymi Honorowy Patronat pełni Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystości odbywa się w Pałacu Prezydenckim, zaś Honorowy Patronat nad konkursem AgroLiga sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Laureaci AgroLigi stanowią wzór gospodarowania, przedsiębiorczości i inicjatywności dla ogółu polskich rolników i sektora agrobiznesowego. W ostatnich kilkunastu latach bardzo wielu z nich zrobiło milowy krok w rozwoju swych warsztatów pracy, mądrze i efektywnie korzystając przy tym z funduszy przedakcesyjnych i unijnych.

Teraz kupuj świadomie

Wśród wyróżnionych z okazji jubileuszu XXX Ogólnopolskiego konkursu AgroLiga został dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Otrzymał on tytuł Przyjaciela AgroLigi i obdarowany okolicznościową statuetką 30-lecia AgroLigi.

Dr inż. Waldemar Humięcki  – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w administracji centralnej, samorządowej i biznesie. Jest absolwentem Akademii Rolniczo–Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, a następnie, w oparciu o badania z zakresu działania nawozów, tytuł doktora. Ukończył również studia Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Odbył także aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i prawa.

Od pola do stołu – czyli zrównoważony system żywnościowy

Dr inż. Waldemar Humięcki przez wiele lat pracował w Agencji Nieruchomości Rolnych na stanowiskach od głównego specjalisty do prezesa. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Najwyższej Izbie Kontroli oraz był zastępcą burmistrza Gminy Warszawa-Włochy. Przez lata był również związany m.in. z Fundacją Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Wielkopolską Giełdą Rolno-Ogrodniczą.

Portal Informacyjny, /kam/ 10.07.2023