Wiadomości

Bank Pocztowy – wyniki za 2018 r. – ponad 60% wzrostu zysku netto

Bank Pocztowy w 2018 r. wypracował 61 proc. wzrostu zysku netto i poprawił poziom zwrotu z kapitału ROE netto. Bank skutecznie usprawnił proces kredytu gotówkowego (wzrost sprzedaży 14 proc. r/r), wprowadził nowy proces kredytu hipotecznego (wzrost sprzedaży 158 proc. r/r) oraz odbudował kompetencje sprzedażowe w segmencie MSP (ponad 4- krotny wzrost sprzedaży r/r). Jednocześnie działania podjęte w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym przyczyniły się do istotnej poprawy jakości portfela kredytowego Banku.

Ważnym wydarzeniem 2018 r. była dokonana przez Bank Pocztowy aktualizacja Strategii oraz Strategicznego Planu Finansowego, przy jednoczesnym wydłużeniu ich horyzontu do 2022 roku. Bank zdecydował się na ten krok uzasadniając go czynnikami, które zaistniały w otoczeniu Banku w 2018 r., w tym przyjęcie w grudniu 2017 r. przez większościowego akcjonariusza Banku – Pocztę Polską – Strategii Grupy na lata 2018-2022, która podniosła rangę usług finansowych, jako jednej z trzech osi wzrostu strategicznego Poczty Polskiej.

Realizując strategię Bank uruchomił program „Razem 2021”, w ramach którego utworzył tzw. Rynki, stanowiące centra kompetencji i zapewniające wsparcie merytoryczne i sprzedażowe dla wspólnego obszaru sieci sprzedaży Banku Pocztowego i Poczty Polskiej, wprowadził analogiczny do bankowego standard obsługi Klientów korzystających z usług finansowych w sieci Poczty Polskiej oraz zapewnił rozwój kompetencji pracowników Poczty Polskiej w zakresie sprzedaży produktów bankowych.

– W pełni wykorzystując synergię pomiędzy Spółkami Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, wzmacniamy współpracę i budujemy wspólną sieć sprzedaży, z myślą o zapewnieniu komplementarnych usług dla naszych Klientów. Razem z Pocztą Polską wypracowujemy docelowy model działania w ramach wspólnej sieci sprzedaży wszystkich usług finansowych i cyfrowych, by zaoferować Klientom kompleksowe rozwiązania najwyższej jakości. Dzięki wspólnej sieci tworzymy jeszcze bardziej przyjazną i bliską Klientom bankowość pocztową, oferującą nowoczesne usługi finansowe i cyfrowe – mówi Robert Kuraszkiewicz, Wiceprezes, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pocztowego

Biorąc pod uwagę zysk netto oraz wskaźnik zwrotu kapitału ROE, Bank Pocztowy odnotował w 2018 r. poprawę rentowności swojej działalności.

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego wyniósł w 2018 roku 8,2 mln zł i był wyższy o 61 proc. niż w 2017 roku. Zwrot z kapitału (ROE netto) wzrósł do poziomu 1,3 proc. (+0,4 p.p. r/r). Grupa wypracowała wynik na działalności bankowej w wysokości 322,0 mln zł. Wyższemu wynikowi zrealizowanemu na operacjach papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży (+ 66 proc. r/r), towarzyszył niższy niż zanotowany rok wcześniej wynik z tytułu odsetek na poziomie 260,9 mln zł (-4,4 proc. r/r) oraz wynik z tytułu prowizji, który wyniósł 44,6 mln zł (-19,1 proc. r/r). Podejmowane przez Bank Pocztowy w 2018 r. działania, jak m.in. wprowadzone usprawnienia w ramach procesu kredytu gotówkowego, nowy proces kredytu hipotecznego czy odbudowa kompetencji sprzedażowych w segmencie MSP przyniosły oczekiwane efekty w postaci wzrostów sprzedaży produktów kredytowych w powyższych obszarach.

W obszarze kredytów konsumpcyjnych Bank Pocztowy zanotował wzrost sprzedaży o 14% r/r, do poziomu 651 mln zł w 2018 r. (tendencja wzrostowa od III kw. 2018 r.). Ich saldo na koniec roku wyniosło 2,0 mld zł (-2,2 proc. r/r). W efekcie powrotu Banku Pocztowego do aktywnej sprzedaży kredytów hipotecznych, ich sprzedaż wzrosła r/r o 158%, do poziomu 297 mln zł. Saldo kredytów hipotecznych wyniosło w grudniu 2018 r. 2,5 mld zł. W kwietniu 2018 r. w strukturach Banku utworzono dedykowaną jednostkę odpowiedzialną za segment MŚP. W efekcie podejmowanych w jego ramach działań zrealizowana została sprzedaż kredytów dla segmentu MSP o wartości 220 mln zł, ze wzrostem obserwowanym od II kw. 2018 r., a ich saldo wyniosło 229 mln zł (wzrost 186% r/r).

Dodatkowo w listopadzie 2018 r. nawiązana została współpraca z Biurem Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Poczty Polskiej, co w perspektywie jej rozwoju może przyczynić się do osiągania jeszcze lepszych wyników w tym segmencie Klientów.

Działania Banku w tym zakresie mają też służyć zaoferowaniu atrakcyjnej oferty dla klientów biznesowych i instytucjonalnych Poczty Polskiej.

Łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych Klientom osiągnęła na koniec 2018 r. poziom 5,23 mld zł. M. in. w efekcie skutecznego wdrożenie MSSF 9, Bank Pocztowy odnotował znacznie lepszy, o 27,6 mln zł, wynik na odpisach aktualizujących względem ubiegłego roku. Poprawa wyniku na odpisach jest ponadto efektem podjęcia przez Bank szeregu działań mających na celu ograniczenie poziomu ryzyka m.in. w segmencie kredytów gotówkowych i ratalnych, która objawiła się poprzez zmniejszenie o 18 proc. wejść (saldo migrującego kapitału) do portfela NPL w 2018 w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.

W 2018 r. Bank kontynuował także stabilny wzrost po stronie depozytowej do poziomu 6,51 mld zł (+7,0 proc. r/r).

W 2018 r. na nawiązanie relacji z Bankiem Pocztowym zdecydowało się 86 tys. nowych Klientów detalicznych, którzy otworzyli 78,6 tys. rachunków. Jednocześnie w efekcie kontynuacji procesu zamykania rachunków niekatywnych, ogólna liczba obsługiwanych rachunków ROR wyniosła na koniec roku 702 tys. sztuk. Co warto podkreślić, średni stan zdeponowanych na rachunkach środków wzrósł o19,1 proc. r/r. Bank zamknął rok obsługując blisko 1 mln Klientów.

Bank Pocztowy kolejny rok z rzędu utrzymywał bezpieczny poziom wskaźników płynności. Wskaźnik LCR na koniec roku wyniósł 242%, wobec 154% w sektorze krajowych banków komercyjnych, a wskaźnik Kredyty/Depozyty ukształtował się na poziomie 82,1%. Poziom kapitałów Banku był adekwatny do skali prowadzonej działalności. . Współczynnik wypłacalności Banku wynosił 17,9%, a Tier 1 ukształtował się na poziomie 14,9%.

Wraz z początkiem marca 2019 r. Bank Pocztowy wprowadził do oferty nowy kredyt gotówkowy – Kredyt w Porządku.

Oferta kredytowa wsparta jest działaniami marketingowymi: ulotki, plakaty, listy ofertowe do Klientów, wyklejki w placówkach i animacje na ekrany. Informacja o promocyjnej ofercie trafia także do Klientów za pośrednictwem sms-ów i mailingu. Ponadto od kwietnia br. planowana jest kampania reklamowa w mediach z udziałem Ambasadora Marki – postaci znanej chyba wszystkim w Polsce i wybitnej osobistości. W materiałach promocyjnych pojawia się też Panda – maskotka EnveloBanku.

Także na początku kwietnia 2019 r. do oferty Banku Pocztowego trafi karta typu affinity wydana z Mastercard oraz dużym Partnerem – cenioną w kraju i zagranicą organizacją charytatywną. Oferowana nowym oraz obecnym Klientom Banku, pozwoli przekładać transakcyjność karty debetowej do rachunku na zbieranie środków na szczytne cele dedykowanego Programu Partnera.

Tymczasem na drugie półrocze 2019 r. Bank Pocztowy zaplanował udostępnienie Klientom Banku Pocztowego i EnveloBanku płatności Google Pay oraz Apple Pay.

Bartosz Trzciński, Rzecznik Prasowy Banku Pocztowego,

Centrum Informacji, 16.03.2019