Wiadomości

12. raport zrównoważonego rozwoju Ferrero

Grupa Ferrero, która jest światowym liderem rynku słodyczy pakowanych, ogłosiła 12. raport zrównoważonego Rozwoju. Prezentuje on postępy koncernu w wypełnianiu przyjętych przez siebie zadań. Wśród celów Ferrero na 2020 rok, do najistotniejszych można zaliczyć pozyskiwanie 100 proc. ziaren kakaowca oraz 100 proc. cukru z trzciny cukrowej ze zrównoważonych plantacji, certyfikowanych przez niezależne organizacje. Koncern podnosi także, że w roku obrotowym 2019/2020 zakłady produkcyjne Ferrero zlokalizowane w Europie nabyły 100 proc. energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. Grupa stawia przed sobą również nowe wyzwania, których celem jest znaczące zmniejszenie śladu węglowego do 2030 roku.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 stworzyła nową sytuację. To jednak nie przeszkodziło Grupie Ferrero. Koncert przystosował się do nowych okoliczności, uwzględniając zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i klientów. Istotnym zadaniem stała się ochrona pracowników i rolników działających w łańcuchach dostaw produktów rolnych Ferrero – zwłaszcza na mniej zaawansowanych rynkach. Wśród wielu inicjatyw podjętych przez Ferrero należy wymienić choćby szeroką kampanię informacyjną na temat sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienie dostępu do sprzętu ochronnego i środków higieny w miejscu pracy.

„Skutki pandemii koronawirusa SARS-cOv-2 zmieniły działalność Grupy Ferrergo a nawet całą branżę. Są nadal odczuwalne na w większości państw. Mimo zaistniałej sytuacji Koncern z sukcesem dopasował się do zmienionych warunków.” − Wyjaśnił Giovanni Ferrero – Prezes  Wykonawczy Grupy Ferrero. – „Za priorytet uznano zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników. Chciałem podziękować wszystkim pracownikom i partnerom Ferrero, którzy podjęli konieczne wysiłki w ciągu ostatniego roku, aby móc kontynuować dostawy naszych produktów, wspierając jednocześnie społeczności, których mamy zaszczyt być częścią” .” − Wyjaśnił Giovanni Ferrero – Prezes Wykonawczy Grupy Ferrero.

Ferrero nadal kontynuuje prace nad osiągnięciem celów zrównoważonego rozwoju Grupy na 2020 rok, dostosowanych do jej czterech kluczowych filarów: ochrony środowiska, zrównoważonego pozyskiwania składników, promowania odpowiedzialnej konsumpcji i wzmacniania pozycji ludzi. Rozpoczęły się także prace nad definiowaniem nowych zobowiązań i zamierzeń, prowadzących do dalszych postępów, w horyzoncie czasowym do 2030 roku.

Jednym z najbardziej ambitnych celów jest radykalne zmniejszenie śladu węglowego Grupy Ferrero do 2030 roku. Ten cel posiada poważne podstawy naukowe. Został zaakceptowany w ramach inicjatywy „Science Based Targets” (SBTi) w grudniu 2020 r. Zakłada o, że Grupa Ferrero dąży do zmniejszenia o 50proc. emisji dwutlenku węgla pochodzących jej działalności (Scope 1 i 2) na całym świecie do 2030 roku, przyjmując za referencyjny rok 2018. Koncern deklaruje także redukcję emisji o 43 proc. w zakresach „Scope 1, 2 i 3 (a więc łącznie z pośrednimi emisjami podmiotów trzecich) na każdą tonę wyprodukowanego produktu na poziomie globalnym, przyjmując za referencyjny rok 2018.

W 2019 roku w ramach wsparcia dla gospodarki obiegu zamkniętego Grupa Ferrero ogłosiła zobowiązanie, zgodnie z którym do 2025 roku wszystkie jej opakowania będą nadawać się w 100 proc. do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. W 2020 roku Koncern osiągnął poziom 82,9 proc. i kontynuuje silne zaangażowanie w celu wypełnienia tej misji. Grupa Ferrero zawsze przywiązywała najwyższą wagę do poszanowania praw człowieka. Współpracuje z wiodącymi ekspertami w tej dziedzinie w celu identyfikacji ryzyka i określenia procedur należytej staranności. Podpisała również umowy partnerskie, na przykład z organizacją Save the Children, aby zmaksymalizować pozytywny wpływ swoich dotychczasowych działań.

„Grupa Ferrero nie ogranicza się tylko do kwestii produkcji. Jednym z priorytetów przedsiębiorstwa była zawsze ochrona wszystkich pracowników w całym łańcuchu dostaw produktów rolnych, a zwłaszcza w państwach mniej rozwiniętych. Relacje Grupy Ferrero i wspólne działania okazały się kluczowe w docieraniu do najbardziej potrzebujących. Podsumowując realizacje zobowiązań Koncernu na rok 2020, jesteśmy dumni, że udało nam się osiągnąć nasz cel, jakim było pozyskiwanie 100 proc. ziaren kakaowca ze zrównoważonych plantacji certyfikowanych przez niezależne organizacje. Poszerzyliśmy zakres tego celu o czekoladę kupowaną od zewnętrznych dostawców, aby zapewnić maksymalną przejrzystość naszego łańcucha dostaw ziaren kakaowca. Nadal pozyskujemy wyłącznie olej palmowy w 100 proc. certyfikowany przez RSPO jako olej segregowany i opracowujemy mapę drogową przekształceń nowo nabytych spółek, aby umożliwić im dostosowanie się do naszych standardów odpowiedzialnego zaopatrzenia.” − Oświadczył Lapo Civiletti – Dyrektor Generalny Grupy Ferrero.

Portal Informacyjny /ART/ 3.08.2021